กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2562
สิงหาคม
กิจกรรมคณบดี และทีมบริหารพบประชาคม
กิจกรรม "ต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่" ปีการศึกษา 2562
ผศ.ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับพระราชทานรางวัล แม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2562 ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2562
ต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเด็ก จาก Universitas Gadjah Mada สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสพูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์
การปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 48 กลุ่มที่ 1 สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2562 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับประกาศนียบัตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจติดตาม ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
บรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล”
กรกฎาคม
Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผู้มากประสบการณ์ ปี 2562
โครงการพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน
พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา
กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ 2562
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วยหัวหน้างาน ผู้ตรวจการ และหัวหน้าหน่วย จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ และห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "นราธิวาสกัลยาณวัฒน์"
พิธีเปิดสอนรายวิชา พยคร 332 การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่านการเรียนแบบสหสาขาวิชาชีพ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2562
ต้อนรับ Assistant Professor Dr.Helen N. Turner จาก Oregon Health & Sciences University, USA ในโครงการการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
พิธีปิดการศึกษาอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 47 กลุ่มที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (18 กรกฎาคม)
กิจกรรม "สรุปการวิเคราะห์กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน และแนวทางพัฒนา"
พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
กิจกรรมสะสางใหญ่ (Big Cleaning Day)
กิจกรรม “จากอ้อมกอดครูสู่อ้อมกอดพี่”
มิถุนายน
คณะพยาบาลศาสตร์ รับมอบประติมากรรมพระรูปเหมือนสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รับความกรุณาจากคุณประเวศ อิงคดาภา
เปิดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 14 14th Asia Pacific Alliance for Health Leaders (APAHL) Forum 2019 ปีนี้จัดในหัวข้อ "Synergizing Leaders for Driving the SDGs Success"
การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี กับผู้ใช้บัณฑิตฝ่ายการพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน และนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของคณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรม Road Show การบรรยาย ชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ และให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ”
ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Faculty of Health, Deakin University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ในเรื่องระบบบริการสาธารณสุข และบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในประเทศไทย
โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครปฐม ในโอกาสเข้าตรวจประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562
พิธีทำบุญอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ประจำปี 2562
การสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต “การเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”
พฤษภาคม
สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2562”
กิจกรรมกระตุ้น และเสริมสร้าง การรับรู้ค่านิยมองค์กร NS Mahidol
ต้อนรับคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ และศึกษาระบบการให้บริการศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ ของคณะพยาบาลศาสตร์
การปฐมนิเทศการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8
อบรม เรื่อง “แนวปฏิบัติงานวิจัยตามกฎเกณฑ์มาตรฐานในการวิจัยทางคลินิกที่ดี”
ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล
อบรม เรื่อง “เทคนิคการทำตำรา/หนังสือ เพื่อพิชิตการขอตำแหน่งทางวิชาการ”
การอบรม เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในคน"
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสาของคณะฯ ร่วมจัดหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการดูแลประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมษายน
บันทึกเทปการสัมภาษณ์ เพื่อเผยแพร่ทางรายการ Rama Square ทางสถานีโทรทัศน์ Rama Channel
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผู้มีคุณูปการแก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 131 ปี
ต้อนรับ Ms. Nwe Nwe Khin, President, Myanmar Nurse and Midwife Council (MNMC) และคณะฯ จากสภาการพยาบาล สหภาพเมียนมาร์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการแลกเปลี่ยนจาก School of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
แสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2561 ในสาขาต่างๆ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 
ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์กุมาร 101 พระคาถา ที่คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ในงาน “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
ต้อนรับ Prof. Shaomei Shang, Dean, School of Nursing, Peking University Health Science Center (PKUHSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
ร่วมเดินขบวนแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 13 ไตร เนื่องในงาน 131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรม "GAP และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ TQA"
“พิธีรดน้ำขอพรแสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ ประจำปี 2562” จัดโดยสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล
รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
กิจกรรม “รดน้ำ ขอพร” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
เข้ารับพระราชทานผ้าไตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เนื่องในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
มีนาคม
งานเทศน์มหาชาติประยุกต์ 4 ภาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปี  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Google Form และการใช้โปรแกรม Quizizz”
Asst. Prof. Dr.Raymond Blush และนักศึกษา จำนวน 4 คน จาก School of Nursing, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษาจาก พระศรีปริยัติญาณ เจ้าอาวาสวัดรวกบางบำหรุ จำนวน 5 ทุน
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นางสาวธนัชพร ร่วมมิตร และนางสาวทักษพร อุณาตระการ รับมอบทุนการศึกษาจากนายอมเรศ พูลสวัสดิ์ และคุณอัมพิกา พูลสวัสดิ์ จำนวน 90,000 บาท
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรมของผู้สูงอายุ และร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม: ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Update IV Safety In Oncology 2019”
กิจกรรม “Meet The Dean”
กรมอนามัย ผนึกกำลังคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม MOU ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
งานวันครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กุมภาพันธ์
ต้อนรับ Ingalill Gimbler Berglund, RN, RNA, PhD Senior Lecturer and international coordinator nursing และ Per Odestrand, RN, RNA, Msc จาก Jonkoping University ประเทศสวีเดน
ต้อนรับ Associate Prof.Carla Hagen and Assistant Prof.Marilyn Gran-Moravec and students และนักศึกษาจาก Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN–QA ระดับอาเซียน
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปภัมภ์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี? ร่วมกับ?คณะพยาบาลศาสตร์? มหาวิทยาลัยมหิดล? และฝ่ายการพยาบาล? โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 เรื่อง “เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
มกราคม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอวยพรและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ดร.จารุรัตน์ ศรีรัตนประภาส คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิกอินเตอร์เนชั่นแนล (Asia-Pacific International University) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
ผู้แทนจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา และบริษัทรักลูกกรุ๊ป เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยเครื่อง AED รอบที่ 1 กลุ่มที่ 1และ2 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนและสายลูกจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. (ช่อง 33, 28, 13)
อวยพรปีใหม่ 2562 แด่คุณชวลี อมาตยกุล รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “HR FOR NON HR Manager”
เข้าอวยพรปีใหม่ 2562 แด่ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัย
การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 28 เรื่อง “สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม” ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอวยพรปีใหม่ 2562 แด่อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย อดีตที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์ แลการพยาบาลไข้)