กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2563
กันยายน
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้ารับรางวัล “Museum Thailand Popular Vote 2020"
งานมอบโล่และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
จัดกิจกรรมให้กับแรงงานข้ามชาติ ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ แบบบูรณาการบริการวิชาการ และการเรียนการสอน"
กิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจ" โดย คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ)
ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อการพยาบาลในการก้าวข้าม ชีวิตวิถีใหม่ (online) ผ่านระบบ Zoom
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบุคลากรงานพัฒนานักศึกษา เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล
การอบรม เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน"
สิงหาคม
งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12 ของ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, Phi Omega Chapter-at Large และสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย เรื่อง “Leading Innovation through Nursing Education in New Normal Era”
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ TQA ให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์”
การประชุมวิสามัญประจำปี 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2563 ณ ศาลายา
งานกตเวทิตาคารวะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี รองศาสตราจารย์ ดร. กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2563
พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม "ต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่" ปีการศึกษา 2563
อบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ขั้นพื้นฐาน สำหรับหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ"
อบรม เรื่องการฟื้นฟูความรู้สรีรวิทยา ผ่านระบบออนไลน์
บรรยาย เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์
กรกฎาคม
โครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะสามเณรโรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2563
การประชุมวิชาการออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก ประจำปี 2563 หัวข้อ “Support breastfeeding: For a healthier planet”
การบรรยาย เรื่อง “การสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์พลังงาน”
ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะดำเนินงาน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ MS Team ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 24 กรกฎาคม 2563
โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมในหัวข้อ “Tips & Tricks การทำตำรา/หนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft Word”
บรรยายเรื่อง “วัคซีนในผู้สูงอายุ” และเล่าสู่กันฟังเรื่อง “การพัฒนาวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในประเทศไทย”
ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 15 กล่อง และชุดแมสเจลล์ 60 ชุด จากโครงการคืนคุณแผ่นดิน ในนามสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน
คณบดี พร้อมด้วยทีมบริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
บริการวิชาการแก่สมาชิกโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (18 กรกฎาคม)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปร่วมประชุม ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ เพื่อเตรียมการวางแผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ ประจำปี 2563 ในสถานการณ์ยุคโควิด-19
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เปิดบริการแก่สมาชิกผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด: วิถีชีวิตปกติใหม่... ห่วงใยสุขภาพ
มิถุนายน
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา (รับขีด) ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
รับมอบหน้ากากผ้า โครงการ “Healthy Journey with BEM” จำนวน 2,000 ชิ้น จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และผู้ใช้บัณฑิต
การบรรยายหัวข้อ “รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ มีเงินออม”
กิจกรรม "เติมรัก เติมใจ ให้ตายายบ้านบางแค" ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค
สัมมนา "การเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต"
พิธีทำบุญอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ประจำปี 2563
คณบดีมอบกระเช้าผลไม้เนื่องในวันเกิดครบรอบ 78 ปี ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
พฤษภาคม
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ่ง จำกัด (มหาชน)ได้ส่งมอบ PAPER PPE กระดาษกันน้ำ เพื่อให้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทดลองใช้งานเพื่อการพัฒนาและต่อยอด
จัดประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564-2567
เมษายน
มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบ เครื่องเทอร์โมสแกน ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคให้มูลนิธิฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงติดเชื้อ covid-19 จำนวน 15 เครื่อง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเงินบริจาคจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช และประชาชนทั่วไป ที่ได้ร่วมกันบริจาคผ่านคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อสมทบกองทุน “ศิริราชสู้ภัย Covid-19” ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 529,679.77 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์ รับมอบโทรศัพท์มือถือ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ จำนวน 20 เครื่อง จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
มีนาคม
บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) มอบสมูทโตะ คลีน แอนด์ คลีน แอลกอฮอล์ เจล ขนาด 600 ml. จำนวน 300 ถุง ให้คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 8,600 ชิ้น
ผู้อำนวยการ บริษัท ศิรยา จำกัด มอบบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 400 ชิ้น ให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการบริการวิชาการ "ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจกับการควบคุมตัวเอง ในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ของประชาชนวัยแรงงานในชุมชน (ชุมชนวัดโพธิ์เรียง)" กิจกรรมที่ 4 (สุดท้าย)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564-2567"
คณะพยาบาลศาสตร์จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤต สู้ภัย COVID-19” และหัวข้อ “แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมรับการระบาด COVID-19
บรรยาย "บทบาท ICN กับการจัดการ COVID19"
กิจกรรม “Meet The Dean”
โครงการบริการวิชาการ "ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจกับการควบคุมตัวเอง ในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ของประชาชนวัยแรงงานในชุมชน (ชุมชนวัดโพธิ์เรียง)" กิจกรรมที่ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูเพศวิถีศึกษา พันธุ์ใหม่สำหรับวัยรุ่น แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม และโรงเรียนสวนอนันต์”
โครงการบริการวิชาการ “ครูเพศวิถีพันธุ์ใหม่สำหรับวัยรุ่น” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูเพศวิถีศึกษา พันธุ์ใหม่สำหรับวัยรุ่น แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง”
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น เนื่องในงานวันครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
งานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ที่ปรึกษาและอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2562
โครงการบริการวิชาการ "ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจกับการควบคุมตัวเอง ในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ของประชาชนวัยแรงงานในชุมชน (ชุมชนวัดโพธิ์เรียง) กิจกรรมที่ 2
กุมภาพันธ์
ออกบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ "ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจกับการควบคุมตัวเอง ในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ของประชาชนวัยแรงงานในชุมชน (ชุมชนวัดโพธิ์เรียง)"
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และงานชุมนุมศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 เรื่อง “ความท้าทายการพยาบาลในศตวรรษที่ 21” 
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการทดสอบวัดระดับทักษะการดูแลและรับรองมาตรฐานความรู้ ผู้ดูแลผู้สูงอายุสำหรับ Careadviser eco-platform
การบรรยายให้ข้อมูล เรื่อง "แนวทางการจัดการพลังงาน"
โครงการ "การจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" ออกบริการวิชาการฯ ณ สวนสิรินทราพฤกษาพรรณ จรัญสนิทวงศ์
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาและบริการการพยาบาล
การบรรยายเรื่อง “กลยุทธ์การสอนนักศึกษาพยาบาล 5.0 พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม”
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการประจำคณะ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี
นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มอบของที่ระลึกอวยพร แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดกิจกรรม “เปิดบ้านนักวิจัย Open Researcher’s House”
มกราคม
ต้อนรับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 34/2563 (Council Visit)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มอบเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ที่สามารถผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติบรรลุตามข้อตกลง ประจำปี 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนกระบวนการหมวด 4, 5, 6 ตามเกณฑ์ TQA”
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์เข้าอวยพรและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายในหัวข้อ "การผลิตสื่ออย่างง่ายด้วยเครื่องมือต่างๆ"
สวัสดีปีใหม่แด่อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย อดีตที่ปรึกษาคณะฯ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " 3rd Preceptors and Educators Training : Phlebitis Prevention Year 2020
ทีมบริหารสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่คุณชวลี อมาตยกุล รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับอรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care รุ่นที่ 7
คณาจารย์และนักศึกษา จาก Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก จาก National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์
เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา กระบวนการผลิตสื่อวิดีทัศน์ และการผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์ ณ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอกจาก Department of Nursing, College of Medicine, National Cheng Kung University ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
อวยพรและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 แด่ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร
บรรยายเรื่อง "การสร้างงาน Infographic สำหรับบทเรียนออนไลน์ (หลักการออกแบบสื่อ การใช้เครื่องมืออย่างง่าย และแนะนำแหล่งค้นหาภาพประกอบและการนำมาใช้อย่างถูกต้อง)"
งานสังสรรค์วันปีใหม่ 2563 ของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูเพศวิถีพันธุ์ใหม่สำหรับวัยรุ่น Disruptive Teacher and Sexuality Education for Adolescence”
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 123 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
การประชุมวิชาการนานาชาติ “N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges (N3 Nursing Conference)
การลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ระหว่างคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กับหัวหน้าภาควิชา
บรรยายเรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design)