กิจกรรมที่ผ่านมา


ประจำปี 2565
มิถุนายน
กิจกรรม The Successful Researcher Roadmap: Learning From Success หัวข้อ “ทำวิจัยและพัฒนาอย่างไรให้ได้นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของสังคม เทคนิคและเคล็ดลับความสำเร็จในการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ Q1”
การบรรยายเรื่อง "จิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า" (ใช้พอเพียง เพื่อให้มีใช้เพียงพอ)
กิจกรรม "ทำบุญเดือนเกิด" (มิถุนายน)
ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Webinar Meeting ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "Non-Communicable Diseases Management in Low and Middle Income Countries"
การอบรมฟื้นฟูความรู้การพยาบาลผู้ป่วยออโธปิดิกส์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อเรื่อง "Simulations for Nursing education during COVID-19 era"
การสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565
การสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประชุมวิชาการเรื่อง “Update and Innovation: Breastfeeding Support in NEXT Normal”
พิธีทำบุญอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ประจำปี 2565
กิจกรรม The Successful Researcher Roadmap: Learning From Success หัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และเทคนิคการบริหารโครงการวิจัยอย่างมืออาชีพ”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4
กิจกรรม “คณบดีปลูกต้นไม้เป็นปฐมฤกษ์ สวนมุมสวย” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565
พฤษภาคม
กิจกรรม “งดบุหรี่ตัวร้าย ลดโรคเรื้อรัง สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ECG Interpretation and Nursing Care” รุ่นที่ 10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธกา พิมพ์รุณ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2565”
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม เพื่อการรับรองสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมออนไลน์ “Road to Abroad 2022 | Learn beyond Borders : แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน"
กิจกรรม “บุคลากรต้นแบบ NS core value :IDOL” ในหัวข้อเรื่อง “ชำนาญการพิเศษ ไม่ใช่เรื่องยาก”
กิจกรรม "ทำบุญเดือนเกิด" ให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนพฤษภาคม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
พิธีปิดการศึกษาดูงาน Associate Professor Dr. Wendy D Grube Ms.Hanne Harbison และนักศึกษาจำนวน 20 คน จาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 1 – 13 พฤษภาคม 2565
การอภิปรายออนไลน์ ในหัวข้อ “พลังพยาบาล คือพลังของการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพ และสุขภาพของประชากรโลก” เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2565
กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังจากประสบการณ์ของอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ หัวข้อเรื่อง "การรับมือกับนักศึกษา GEN Z"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนานมแม่ด้วยงานวิจัย R2R in the Next Normal” วันที่สอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนานมแม่ด้วยงานวิจัย R2R in the Next Normal”
ต้อนรับ Associate Professor Dr. Wendy D Grube Ms.Hanne Harbison และนักศึกษาจำนวน 20 คน จาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564”
การบรรยาย “ทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา คณะพยาบาลศาสตร์”
เมษายน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อสักถามในประเด็นต่างๆ การได้รับรางวัล “Team Good Practice Award” ผลงานเรื่อง “พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล KPI Online ตามเกณฑ์ต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย (NSMU KPI Online)”
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับ “รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 3 สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2564
กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งของสายวิชาการและสายสนับสนุน”
กิจกรรม The Successful Researcher Roadmap Learning From Success หัวข้อ “เส้นทางเพื่อพิชิตทุนวิจัยภายนอก และการสร้างงานวิจัยร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม”
ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Webinar Meeting ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "Common NCDs in Older Adults: Role of Nurses and Caregivers"
กิจกรรมบุคลากรต้นแบบ NS core value: IDOL ในหัวข้อ "จูงน้อง ขอ ศ."
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผู้มีคุณูปการแก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 134 ปี
การอบรม “สตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์” โดยภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
กิจกรรม “สัญจรติดตามการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานนวัตกรรมหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ”
กิจกรรม "ทำบุญเดือนเกิด" ให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนเมษายน
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ”โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 50 กลุ่ม 3 จำนวน 5 สาขา
เสวนาในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA”
มีนาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายคณะทำงานระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของแรงงานเตรียมเคลื่อนย้ายในชุมชน”
รศ.ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติร่วมเสวนาในเวทีระดมข้อเสนอแก้ ปัญหาด้านการศึกษา ครั้งที่ 1 เสวนา : ปลดล็อคกรุงเทพฯ เมืองแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
พิธีปิดการศึกษาอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 49 กลุ่มที่ 3 สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณ คุณจุน - คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว ที่ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนฮาตาริ เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรม "ทำบุญเดือนเกิด" ให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนมีนาคม
กิจกรรมคณบดีพบประชาคม
กิจกรรมอบรมออนไลน์ระยะสั้น Virtual Short Course Training Program สำหรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท จาก Health Polytechnics of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปี 2565
วันครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังจากประสบการณ์ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “เรียนออนไลน์อย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ”
คณบดีฯ และทีมบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่อาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลต่างๆ และพิธีลงนามในจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีด้านการวิจัยระหว่างหัวหน้าภาควิชากับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565
กุมภาพันธ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ “Mahidol FON / University of Michigan SON Winter 2022 - Virtual Exchange”
กิจกรรม "ทำบุญเดือนเกิด" ให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์
กิจกรรม "คณบดี และทีมบริหารสัญจรพบสายสนับสนุน"
ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Webinar Meeting ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Sexual Health in Patients with Non-communicable Diseases”
มกราคม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะ Empathic Listening” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “ค้นหาความเข้าใจ ผ่านการฟังแบบ Empathic Listening”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะ Empathic Listening” รอบที่ 2
กิจกรรม "ทำบุญเดือนเกิด" ให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนมกราคม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี แด่ คุณสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุลและทีม จากงานห้องสมุดและงานบริการการศึกษา ในโอกาสได้รับ "รางวัลดีเด่น"
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้) และปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ครั้งที่ 21
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ "Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond" วันที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ "Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond" วันที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะ Empathic Listening”