กิจกรรมที่ผ่านมา


ประจำปี 2566
พฤษภาคม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ บ.ม.จ. บางจากคอร์ปอเรชั่น ในเรื่องการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
พิธีลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Policy Advocacy 2023)
พิธีปิดการอบรมการฝึกอบรมอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานสัมมนา “The 21st TQA Winner Conference : Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability”
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต - หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2-4 จาก คุณสิริมาส พัฒนาวาท ตัวแทนจากบริษัท นิโปร เซลส์ ประเทศไทย จำกัด
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566
กิจกรรม NS Innovator Fair
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สื่อสารด้วยความเข้าใจ...นำความประทับใจสู่ผู้รับบริการ”
งานกอล์ฟการกุศลระดมทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปี 6 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
กิจกรรม "ใส่บาตรต้นเดือน" ประจำเดือนพฤษภาคม
เมษายน
คณะพยาบาลศาสตร์ รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลดีเด่นติดต่อกัน 4 ปี
ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้าศึกษาดูงาน โครงการ “การเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” ประจำปีงบประมาณ 2566
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องในโอกาสครบ 135 ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
คณบดีฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 135 วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
พิธีมอบเงินรางวัลให้กับภาควิชาที่สามารถบรรลุตามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการวิจัยระหว่างคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และหัวหน้าภาควิชา ประจำปี 2565
พิธีมอบเงินรางวัลให้กับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีรดน้ำขอพรแสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ในวิชาชีพ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดการอบรมระยะสั้นออนไลน์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "Fundamentals for Implementing a Hypertension Program in Resource-Constrained Settings"
การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ”
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดงานรดน้ำขอพรอาจารย์และศิษย์เก่าผู้อาวุโส
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Systematic Review Workshop
กิจกรรมงานรดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
คณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด แก่พยาบาลผดุงครรภ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พิธีปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 51 กลุ่มที่ 3
กิจกรรม "ใส่บาตรต้นเดือน" กิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ประจำเดือนเมษายน
มีนาคม
พิธีปิดการอบรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาจาก Semarang Health Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม พระราชทานของที่ระลึกแก่สนับสนุนมูลนิธิโรคไต และประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566
กิจกรรม Clinic เตรียมความพร้อมการขอชำนาญการ ในเรื่อง “การทำคู่มือไม่ใช่เรื่องยาก”
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “NS-Expressway Research & Innovation Project”
งานเทศน์มหาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 126 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก Semarang Health Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 11 คน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ ‘พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยงสูง ระยะที่ 1’ ณ โรงพยาบาลมโหสถ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดการอบรม “เบาหวานป้องกันได้ในคนท้อง” ครั้งที่ 1/2566
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 51 ปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำปวน ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Healthcare Policy in Thailand”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2565
ร่วมงานนิทรรศการ Healthy University Day HEALTHY MAHIDOL in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่ชีวิตวิถีอนาคต
กิจกรรม NS Guide “มาเป็นผู้นำทัวร์....ขั้นเทพกันดีกว่า”
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควบปริญญาตรี" ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรม “คณบดีพบประชาคมคณะพยาบาลศาสตร์”
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล สำหรับการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “มหิดลเกมส์” (Mahidol Games 2023 : Good Health and Well - Being)
ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ศึกษาดูงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)
กิจกรรม "ใส่บาตรต้นเดือน" กิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในงานวันครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี เข้าร่วมประชุมหารือโครงการความร่วมมือแผนงานวิจัย ต้นแบบชุมชนร่วมพลังร่วมใจรองรับสังคมผู้สูงวัย เขตเมือง
กุมภาพันธ์
มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
การบรรยายธรรมในสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา เรื่อง “วิธีคิด พิชิตสุข” โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ
ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานและพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา เกษรศรี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Stanford Blade, Dean of Faculty of Agriculture, Life, and Environment จาก University of Alberta ประเทศแคนาดา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)” ประจำปี 2565 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน
กิจกรรมสัญจรติดตามการพัฒนาโครงการการขับเคลื่อนองค์ความรู้/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมสื่อสาร NS Transform โครงการบริหารรายได้ และรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ: การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
การปิดการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 18 ชั่วโมงและการอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมใรพื้นที่เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ต้อนรับ Dr.Tim Roberton, Head of the Division of Global Health, The University of Western Australia เครือรัฐออสเตรเลีย พร้อมด้วย Assoc. Prof. Justin Denny, Director of OHSU Global และDr. Leah Cronn, Associate Director of OHSU Global ในโอกาสหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษาจาก University of Michigan School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ในหัวข้อ “เกณฑ์ AUN-QA Version 4 เรื่องที่ต้องรู้”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบทเรียน E-Learning และ Online Courses ให้เหมาะกับนักศึกษา Gen Z
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต และศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบขีดหมวก แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรในวาระต่างๆ
กิจกรรม "ใส่บาตรต้นเดือน" ประจำเดือนกุมภาพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยื่นขอรับการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUPSF) " รอบที่ 3
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์
มกราคม
การประชุมถอดบทเรียน ในประเด็น "กลไกทางสังคมในการพัฒนาเยาวชนเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ"
ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก School of Nursing, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ
กิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แก่อาจารย์และนักศึกษา จาก Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน
การบรรยาย ในหัวข้อ “Conflict Management & Tactics on Negotiation”
ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Tzu Chi University สาธารณรัฐจีน ในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ
คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 แด่อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยื่นขอรับการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUPSF) " รอบที่ 2
คณาจารย์ผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF) เข้ารับมอบประกาศนียบัตร
รศ.ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน MUQD Webinar series 3 : T2I (Talk2Inspire) “เรื่องเล่าผ่านคนมหิดล” Learning From MU Best Practices ครั้งที่ 2 : “ครูพยาบาล : ต้องเป็นมากกว่าที่คิด”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ “ความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรองรับเด็กวัย 0-2 ขวบ” ซึ่งได้ออกอากาศทางรายการ “ตรงประเด็น” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
คณบดีฯพร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เข้ากราบอวยพรและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 126 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)
การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 “การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล” Mental Health and Wellness in the Next Normal: Driving Force of Nurses