กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2564
สิงหาคม
มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องไฮโฟลว์ให้โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กในโครงการ "ส่งต่อไฮโฟลว์ให้คนด่านหน้า" ให้กับศิริราชมูลนิธิ
กิจกรรม Facebook Live ภายใต้โครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "รู้รอบ ปลอดภัย ห่างไกล covid-19"
กรกฎาคม
กิจกรรม “การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรม” ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย เรื่อง "ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"
กิจกรรม Facebook Live ภายใต้โครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "การดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งในช่วง Covid-19"
พิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 49 กลุ่ม 2 และ 3” สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
“สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็น “จิตอาสา” ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 2 (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 15/2564
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมร่วม กับ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กิจกรรม Facebook Live ภายใต้โครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "การดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดในสถานการณ์ Covid-19: Education & Practice"
สัมมนาหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรม “ทิศทางและการสนับสนุนนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
มิถุนายน
การบรรยาย เรื่อง “การจัดการพลังงานและของเสีย...สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting
สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564
กิจกรรม Webinar Meeting ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “The Current State of Science of Hypertension Guideline and the Challenges of Hypertension Management during COVID-19 Outbreak” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
โครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" จัดการถ่ายทอดสด ใน Facebook Fanpage : รู้ทัน ป้องกัน ภัย Covid-19 หัวข้อ "ห่วงใย ใส่ใจครรภ์ ป้องกันโควิด"
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์ให้บรรลุพันธกิจ ปีการศึกษา 2564"
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยมหิดล”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง "โครงการ Smart Hospital 5G"
พิธีทำบุญอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ประจำปี 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลตอบข้อซักถามกับผู้ตรวจประเมินจาก บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS)
โครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" จัดกิจกรรม ในหัวข้อ "ดูแลสุขภาพใจผู้สูงวัยในช่วงวิกฤติโควิด 19" ครั้งที่ 9
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข
พฤษภาคม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทดสอบระบบการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ และร่วมฟังขั้นตอนในการบริการเข้ารับวัคซีนป้องกัน COVID-19
คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการสัมภาษณ์กรมกิจการผู้สูงอายุ (DOP) ในหัวข้อ “การพัฒนาความรู้ของเยาวชนสู่สังคมสูงวัย”
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยพยาบาล R2R รุ่นใหม่ กับคณะพยาบาลศาสตร์”
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเสมือนจริง ยุค New Normal สำหรับนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็น “จิตอาสา” ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “กรอบการดำเนินงานโรงเรียนทั้งระบบ ในสถานการณ์ Covid - 19”
รองศาสตราจารย์ นพ. ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ "รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่: โอกาสที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019" ภายใตโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" ภายใต้โครงการ
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ “การพัฒนางานนมแม่ในสังคมชีวิตวิถีใหม่ (new normal)”
งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "เสริมสร้างความรู้ในเกณฑ์ AUN-QA Version 4"
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ให้ความรู้และคำแนะนำในหัวข้อ “Kid's Stories in the COVID-19 crisis" ภายใต้โครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19"
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการเสวนา “Leadership for Sustainable Organization” ในงาน Mahidol TQC Winner Talk 2021
เมษายน
คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นจิตอาสาในการคัดกรองสุขภาพ
งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ทิศทางต่อยอดจาก TQC เป็น TQC+ ของคณะพยาบาลศาสตร์”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 The Global Interprofessional Education Conference: GIPEC 2021
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19"
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" ครั้งที่ 5
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินรางวัลให้กับภาควิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับส่วนงาน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 49 กลุ่มที่ 3
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รดน้ำ ขอพร” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
มีนาคม
กิจกรรม “คณบดีพบประชาคม คณะพยาบาลศาสตร์”
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2563
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" ครั้งที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ Johns Hopkins University, School of Nursing ตั้ง “ศูนย์วิจัยผู้ป่วย NCDs” แห่งแรกของประเทศไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2563
อาจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจักร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม St. Luke's Virtual Exchange Program และบรรยายในหัวข้อ "Online Education during COVID-19 Pandemic for Nursing Students in Thailand"
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานตามรายงานป้อนกลับ (Feedback Report)
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโทและอาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน AUN-QA 2022
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ มอบเงินบริจาค
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19"
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย Webinar ในหัวข้อ “IV CARE DURING COVID-19 SITUATION”
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และคณาจารย์ ของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" ออนไลน์ ครั้งที่ 2
กุมภาพันธ์
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
งานพิพิธภัณฑ์และศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทยด้วยปลายนิ้ว"
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาและบริการการพยาบาล ประจำปี 2564
มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมออนไลน์ระยะสั้นให้แก่นักศึกษาปริญญาโทจาก Health Polytechnics of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม "นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม"
งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม "นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม"
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19"
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุม ในหัวข้อ “ฝ่ายการพยาบาลพบนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คณบดีพบประชาคม คณะพยาบาลศาสตร์” ในหัวข้อ “TQC รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลของเราทุกคน”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชยจาก “การประกวดเว็บไซต์ Sustainability มหาวิทยาลัยมหิดล”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563
มอบเงินรางวัลให้กับภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ในโอกาสบรรลุตามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการวิจัย
สวัสดีปีใหม่อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
มกราคม
การบรรยายในหัวข้อ "Professional Standard Framework : A Challenge for Teachers in Higher Education” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการวิจัยกับภาควิชาฯ ทั้ง 7 ภาค
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร นำแจกันดอกไม้ถวาย และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดนครปฐม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคณะและพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 124 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 30
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร เข้าร่วมบันทึกเทปวิดีโอ เพื่อใช้ในการแสดงปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ครั้งที่ 20
แสดงความยินดี แด่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
คณบดีฯ พร้อมด้วยทีมบริหาร และหัวหน้าภาควิชาฯ สวัสดีปีใหม่ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา, คุณดารณี พิพัฒนกุลชัย และ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร