กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2564
เมษายน
งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ทิศทางต่อยอดจาก TQC เป็น TQC+ ของคณะพยาบาลศาสตร์”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 The Global Interprofessional Education Conference: GIPEC 2021
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19"
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" ครั้งที่ 5
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินรางวัลให้กับภาควิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับส่วนงาน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 49 กลุ่มที่ 3
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รดน้ำ ขอพร” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
มีนาคม
กิจกรรม “คณบดีพบประชาคม คณะพยาบาลศาสตร์”
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2563
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" ครั้งที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ Johns Hopkins University, School of Nursing ตั้ง “ศูนย์วิจัยผู้ป่วย NCDs” แห่งแรกของประเทศไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2563
อาจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจักร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม St. Luke's Virtual Exchange Program และบรรยายในหัวข้อ "Online Education during COVID-19 Pandemic for Nursing Students in Thailand"
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานตามรายงานป้อนกลับ (Feedback Report)
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโทและอาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน AUN-QA 2022
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ มอบเงินบริจาค
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19"
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย Webinar ในหัวข้อ “IV CARE DURING COVID-19 SITUATION”
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และคณาจารย์ ของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" ออนไลน์ ครั้งที่ 2
กุมภาพันธ์
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
งานพิพิธภัณฑ์และศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทยด้วยปลายนิ้ว"
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาและบริการการพยาบาล ประจำปี 2564
มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมออนไลน์ระยะสั้นให้แก่นักศึกษาปริญญาโทจาก Health Polytechnics of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม "นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม"
งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม "นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม"
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19"
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุม ในหัวข้อ “ฝ่ายการพยาบาลพบนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คณบดีพบประชาคม คณะพยาบาลศาสตร์” ในหัวข้อ “TQC รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลของเราทุกคน”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชยจาก “การประกวดเว็บไซต์ Sustainability มหาวิทยาลัยมหิดล”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563
มอบเงินรางวัลให้กับภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ในโอกาสบรรลุตามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการวิจัย
สวัสดีปีใหม่อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
มกราคม
การบรรยายในหัวข้อ "Professional Standard Framework : A Challenge for Teachers in Higher Education” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการวิจัยกับภาควิชาฯ ทั้ง 7 ภาค
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร นำแจกันดอกไม้ถวาย และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดนครปฐม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคณะและพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 124 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 30
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร เข้าร่วมบันทึกเทปวิดีโอ เพื่อใช้ในการแสดงปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ครั้งที่ 20
แสดงความยินดี แด่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
คณบดีฯ พร้อมด้วยทีมบริหาร และหัวหน้าภาควิชาฯ สวัสดีปีใหม่ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา, คุณดารณี พิพัฒนกุลชัย และ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร