กิจกรรมที่ผ่านมา


ประจำปี 2567
พฤษภาคม
คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับ Dr. Holly Harner พร้อมทั้ง Ms. Hanne Harbison และนักศึกษาอีก 15 คน จาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแกนนำในการดำเนินการจนเกิดการลงนามข้อตกลงโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมอนามัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสถานประกอบการต้นแบบสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การบรรยายธรรมเรื่อง “อุดมการณ์อันยิ่งใหญ่แห่งพุทธภาวะ” เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
พิธีเปิดงานและถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดหงส์รัตนาราม ในงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
พิธีเปิดการอบรม Systematic Review Workshop โดย ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร “อาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 “Our Nurses. Our Future. The economic power of care.” ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : KM ครั้งที่ 3 เรื่อง “การเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล”
การเข้าพบเพื่อปรึกษา หารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
คณบดีฯ ผู้บริหารและอาจารย์ ให้การต้อนรับ Dr. Holly Harner พร้อมทั้ง Ms. Hanne Harbison และนักศึกษาอีก 15 คน จาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
การบรรยาย เรื่อง “Branding และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร”
การประชุม GNWHOCCNM Executive Committee Meeting #2 of 2024 ทาง Zoom Meeting
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพยาบาลในแหล่งฝึกให้มีสมรรถนะการพยาบาลในระยะคลอดและการสอนนักศึกษาพยาบาล สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้ากราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพื่อถวายเงินจากงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2566
เมษายน
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล ที่ปรึกษาคณะฯ และรองศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมงาน “100 ปี ศาลาท่าน้ำ โรงพยาบาลศิริราช” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ศาลาท่าน้ำ โรงพยาบาลศิริราช และ 136 ปี โรงพยาบาลศิริราช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ Safety day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8 (MU Safety Day 8th)
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องในโอกาสครบ 136 ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2567
อาจารย์ ดร.ภรณ์ทิพย์ สุญาสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ช่วง "รู้ทัน กันได้"
พิธีมอบทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ประจำปีการศึกษา 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบถุงบรรจุสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหาร จำนวน 400 ถุง จากนางสาวพรนรินทร์ อาดนนท์ลา
ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม “พิธีรดน้ำขอพรแสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567”
พิธีปิดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก PAPRSB Institute of Health Sciences, Universiti of Brunei Darussalam ประเทศบรูไน
พิธีรดน้ำขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การปฎิบัติหัตถการทางการพยาบาล KM ครั้งที่ 2 เรื่อง “การสวนปัสสาวะ”
กิจกรรมงานรดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จัดโดยโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และคณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ จากผู้แทน บริษัท เมดดิก้า จำกัด
พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างประเทศ จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมการชี้แจงข้อมูลหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2567
แสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับเหรียญการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567
กิจกรรมใส่บาตรต้นเดือน ประจำเดือนเมษายน 2567
พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 52 กลุ่มที่ 3 “สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” และ “สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2568 – 2571 ระยะที่ 3
มีนาคม
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Patricia M. Davidson Vice-Chancellor and President, University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเทียบเคียงผลการดำเนินงานด้านกระบวนการและผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ปรึกษาสุขภาพใจในหน่วยงาน “การสื่อสารด้วยความเข้าใจ” และ “การให้การปรึกษา” แก่พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การปฏิบัติหัตถการทางการพยาบาล KM ครั้งที่ 1 เรื่อง "การทำแผล Tracheostomy"
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานกิจกรรม Zero Waste Awareness Day
รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล ที่ปรึกษาคณะฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานวิจัยของภาควิชาฯ กับ Assistant professor Dr. Tamar Rodney จาก Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบรรยาย ในหัวข้อ "การเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง จากบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Assistant Professor Dr. Tamar Rodney จาก Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะที่มาให้คำปรึกษาเพื่อร่างและปรับแก้ไขบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในงาน “สานฝัน ปันน้ำใจ” ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่พยาบาลไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 50, รุ่นที่ 51 ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
พิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 52
ต้อนรับ Dr.Christa Lee Olson (Senior International Officer The College of New Jersey (TCNJ)) ประเทศสหรัฐอเมริกา
พิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 52 ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีมอบขีดหมวกให้แก่อาจารย์ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา และจากการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหาร ต้อนรับผู้บริหารจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา และ Lucerne University of Applied Sciences and Arts ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในโอกาสเจรจาความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2568 – 2571 ระยะที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ (รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง เข้าร่วมกิจกรรม “On-Site Active Recruitment 2024” ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การบรรยาย เรื่อง “Sustainability: Challenge of the faculty of Nursing การสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน: ความท้าทายของคณะพยาบาลศาสตร์”
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
คณบดีและทีมผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือกับผู้บริหาร School of Nursing, The University of Hong Kong และเข้าร่วมงาน 13th Hong Kong International Nursing Forum และ 27th East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS)
กิจกรรม "ใส่บาตรต้นเดือน" ครั้งที่ 20 ประจำเดือนมีนาคม
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในงานวันครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา Midwifery จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาศึกษาดูงาน
กุมภาพันธ์
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาและบริการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2567
ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น)
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภัค เภตราสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุม GNWHOCCNM Executive Committee Meeting #1 of 2024
การบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า”
การบรรยายธรรมในงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 เรื่อง “งานก็ได้ ใจก็สุข”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2568 - 2571
แสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ”
พิธีเปิดงานและถวายสังฆทานคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ในงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
กิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "MU Charity. 2024 : Run for Fund"
พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลดีเด่น และงานชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
การบรรยาย หัวข้อ “Future of Nursing Profession” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อาจารย์สุดหทัย ศิริเทพมนตรี สัมภาษณ์สดผ่านรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ประเด็น : นวัตกรรม "สื่อสัญญาณทารก สร้างสายสัมพันธ์แม่-ลูก"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเตรียมพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA" ให้กับผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การฝึกอบรมพยาบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน ก่อนการเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Pre-Preceptor)”
พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ จาก Tzu Chi University สาธารณรัฐจีน
มกราคม
พิธีมอบรางวัลแก่ภาควิชาที่บรรลุตามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีด้านการวิจัยฯ ประจำปี 2566
กิจกรรมใส่บาตรต้นเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA "The 373rd AUN – QA Quality Assessment at Programme Level" ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Tzu Chi University สาธารณรัฐจีน และ Universiti Brunei Darussalam ในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ปีที่ 5 ติดต่อกัน"
ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 33 เรื่อง “การพยาบาลแม่นยำ: บทบาทที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการดูแล (Precision Nursing: Challenges Role in improving quality of care)”
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "วัยเก๋าสุขใจปลอดภัยจากภัยไซเบอร์"
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework: MUPSF)
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และโรงพยาบาลสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Telewarfarin clinic: Future and Trend ภายใต้แผนงานวิจัย แพลตฟอร์มการจัดการและติดตามการใช้ยาวอร์ฟารินทางไกลสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นองค์กรภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าขอบคุณ คุณกิตติพร กิตติสุนทร (วานิชขจร) เจ้าของธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ Premium Home Care
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานฯ (LEAN) ครั้งที่ 2