กิจกรรมที่ผ่านมา


ประจำปี 2567
กุมภาพันธ์
ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น)
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภัค เภตราสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุม GNWHOCCNM Executive Committee Meeting #1 of 2024
การบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า”
การบรรยายธรรมในงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 เรื่อง “งานก็ได้ ใจก็สุข”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2568 - 2571
แสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ”
พิธีเปิดงานและถวายสังฆทานคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ในงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
กิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "MU Charity. 2024 : Run for Fund"
พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลดีเด่น และงานชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
กิจกรรมการอบรมส่งเสริมสมรรถนะผู้ปกครอง การรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิต ผ่านทาง Facebook Live
การบรรยาย หัวข้อ “Future of Nursing Profession” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อาจารย์สุดหทัย ศิริเทพมนตรี สัมภาษณ์สดผ่านรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ประเด็น : นวัตกรรม "สื่อสัญญาณทารก สร้างสายสัมพันธ์แม่-ลูก"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเตรียมพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA" ให้กับผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การฝึกอบรมพยาบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน ก่อนการเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Pre-Preceptor)”
พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ จาก Tzu Chi University สาธารณรัฐจีน
มกราคม
พิธีมอบรางวัลแก่ภาควิชาที่บรรลุตามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีด้านการวิจัยฯ ประจำปี 2566
กิจกรรมใส่บาตรต้นเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA "The 373rd AUN – QA Quality Assessment at Programme Level" ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Tzu Chi University สาธารณรัฐจีน และ Universiti Brunei Darussalam ในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ปีที่ 5 ติดต่อกัน"
ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 33 เรื่อง “การพยาบาลแม่นยำ: บทบาทที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการดูแล (Precision Nursing: Challenges Role in improving quality of care)”
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "วัยเก๋าสุขใจปลอดภัยจากภัยไซเบอร์"
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework: MUPSF)
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และโรงพยาบาลสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Telewarfarin clinic: Future and Trend ภายใต้แผนงานวิจัย แพลตฟอร์มการจัดการและติดตามการใช้ยาวอร์ฟารินทางไกลสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นองค์กรภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าขอบคุณ คุณกิตติพร กิตติสุนทร (วานิชขจร) เจ้าของธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ Premium Home Care
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานฯ (LEAN) ครั้งที่ 2