กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2564
กุมภาพันธ์
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
งานพิพิธภัณฑ์และศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทยด้วยปลายนิ้ว"
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาและบริการการพยาบาล ประจำปี 2564
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมออนไลน์ระยะสั้นให้แก่นักศึกษาปริญญาโทจาก Health Polytechnics of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม "นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม"
งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม "นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม"
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19"
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุม ในหัวข้อ “ฝ่ายการพยาบาลพบนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คณบดีพบประชาคม คณะพยาบาลศาสตร์” ในหัวข้อ “TQC รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลของเราทุกคน”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชยจาก “การประกวดเว็บไซต์ Sustainability มหาวิทยาลัยมหิดล”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563
มอบเงินรางวัลให้กับภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ในโอกาสบรรลุตามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการวิจัย
สวัสดีปีใหม่อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
มกราคม
การบรรยายในหัวข้อ "Professional Standard Framework : A Challenge for Teachers in Higher Education” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการวิจัยกับภาควิชาฯ ทั้ง 7 ภาค
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร นำแจกันดอกไม้ถวาย และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดนครปฐม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคณะและพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 124 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 30
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร เข้าร่วมบันทึกเทปวิดีโอ เพื่อใช้ในการแสดงปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ครั้งที่ 20
แสดงความยินดี แด่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
คณบดีฯ พร้อมด้วยทีมบริหาร และหัวหน้าภาควิชาฯ สวัสดีปีใหม่ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา, คุณดารณี พิพัฒนกุลชัย และ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร