กิจกรรมที่ผ่านมา


ประจำปี 2566
มกราคม
การประชุมถอดบทเรียน ในประเด็น "กลไกทางสังคมในการพัฒนาเยาวชนเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ"
ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก School of Nursing, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ
กิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แก่อาจารย์และนักศึกษา จาก Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน
การบรรยาย ในหัวข้อ “Conflict Management & Tactics on Negotiation”
ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Tzu Chi University สาธารณรัฐจีน ในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ
คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 แด่อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยื่นขอรับการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUPSF) " รอบที่ 2
คณาจารย์ผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF) เข้ารับมอบประกาศนียบัตร
รศ.ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน MUQD Webinar series 3 : T2I (Talk2Inspire) “เรื่องเล่าผ่านคนมหิดล” Learning From MU Best Practices ครั้งที่ 2 : “ครูพยาบาล : ต้องเป็นมากกว่าที่คิด”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ “ความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรองรับเด็กวัย 0-2 ขวบ” ซึ่งได้ออกอากาศทางรายการ “ตรงประเด็น” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
คณบดีฯพร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เข้ากราบอวยพรและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 126 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)
การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 “การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล” Mental Health and Wellness in the Next Normal: Driving Force of Nurses