การพัฒนานักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นการทำงานของนักศึกษาที่มีการรวมทีมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งนี้สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ทั้งนี้สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำงานร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา และทำงานร่วมกับนักศึกษาทุกชั้นปีผ่านกลุ่มรหัสนักศึกษาทั้ง 16 กลุ่ม.


สโมสรนักศึกษากิจกรรมนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์ ในด้านต่างๆ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมองค์กร “NS MAHIDOL” ปลูกฝัง ความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความสามัคคี ระหว่างบุคลากรในองค์กร ระหว่างครู-ศิษย์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง มีความกตัญญูกตเวที ที่ศิษย์พึงแสดงต่ออาจารย์ ต่อสถาบัน และวิชาชีพ ผ่านรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่างๆ และมีการบันทึก ลงใน AT activity transcript ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะได้รับใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น การสมัครเข้าทำงาน การสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดลจึงกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรมและมีจำนวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง

NS Ambassador

เป็นกิจกรรมเสริมหลักสุตรที่มุ่งพัฒนาทักษาการใช้ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ทางวัฒนะรรมที่มีความหลากหลาย        
Innovation stars

เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนานวตกรรม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการพัฒนานวตกรรม

 

รางวัล