- เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 49
ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขาการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ)
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 30 ตุลาคม 2563
(สมัคร Online) (จดหมายประชาสัมพันธ์) (ตัวอย่างการเรียงใบสมัคร) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (Poster ประชาสัมพันธ์)

- เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 2 สาขา คือ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร ๒ เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563
(สมัคร Online) (จดหมายประชาสัมพันธ์) (ตัวอย่างการเรียงใบสมัคร) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (Poster ประชาสัมพันธ์)

- ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ (ร่วมกับโรงพยาบาลเลิศสิน) (สมัคร Online) (จดหมายประชาสัมพันธ์) (ตัวอย่างการเรียงใบสมัคร) (รายละเอียดเพิ่มเติม) (Poster ประชาสัมพันธ์)ภาพข่าวกิจกรรมบทความวิชาการ บทความอื่นๆ »

เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ความเครียดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจของบุคคล ความเครียดจะส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเมตาบอลิกซินโดรม ภาวะซึมเศร้า...