คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร
Email: 
ameporn.rat@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล
Email: weeraya.jug@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร เกษรสมุทร

Email: paungpet.kas@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์

Email: somsiri.run@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์

Email: juntima.rer@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง
Email: atittaya.auy@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

รองศาสตราจารย์ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล

Email: yuwadee.pon@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ
Email: aurawamon.sri@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง

Email: thirawan.chu@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำปวน
Email: thitipong.tan@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ

Email: supapak.phe@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชต วงรอต
Email: phichet.won@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

อาจารย์ ดร.พุทธิราภรณ์ หังสวนัส

Email: puttiraporn.hun@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
อาจารย์ ดร.นาตยา รัตนอัมภา
Email: nattaya.rnp@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ

Email: penchan.sit@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธารา น่วมภา

Email: sasitara.nua@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจักร

Email: nantakarn.maj@mahidol.ac.th