การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงาน

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล
Email: deanns@mahidol.ac.th
yajai.sit@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย
Email: chantika.chu@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ

Email: tassanee.pra@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์

Email: somsiri.run@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง

Email: atittaya.auy@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์

Email: wachira.wan@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา

Email: ruttanaporn.kon@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข
Email: weha.kas@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ศิรดา เกษรศรี

Email: sirada.kas@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล
Email: yuwadee.pon@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง

Email: thirawan.chu@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
Email: juntima.rer@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

อาจารย์ ดร.พุทธิราภรณ์ หังสวนัส

Email:puttiraporn.hun@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจักร
Email: nantakarn.maj@mahidol.ac.th