คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล
Email: deanns@mahidol.ac.th
yajai.sit@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย
Email: chantika.chu@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ

Email: tassanee.pra@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์

Email: somsiri.run@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง

Email: atittaya.auy@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ
รองศาสตราจารย์ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล
Email: yuwadee.pon@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา

Email: ruttanaporn.kon@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ
Email: nopporn.von@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล

Email: weeraya.jug@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง
Email: thirawan.chu@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา เกษรศรี

Email: sirada.kas@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม
อาจารย์ ดร.เกศศิริ วงษ์คงคำ
Email: kessiri.won@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

อาจารย์ ดร.พุทธิราภรณ์ หังสวนัส

Email: puttiraporn.hun@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธารา น่วมภา
Email: sasitara.nua@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจักร

Email:nantakarn.maj@mahidol.ac.thผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือ
ด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำปวน

Email: thitipong.tan@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดี
นางอริยา ธัญญพืช

Email: ariya.tan@mahidol.ac.th