กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2567
กุมภาพันธ์
กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบอาจารย์ประจำชั้นและงานพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566” B.N.S.
โครงการ “มหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 11” B.N.S.
กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง จากพี่ถึงน้อง” หัวข้อ การสอบใบประกอบวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 B.N.S.
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนฮาตาริ เพื่อการศึกษาโดยคุณจุล-คุณสุนทรี วนวิทย์ และผู้บริหารจากกองทุนฮาตาริฯ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาจากหลักสูตรอื่นๆที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 B.N.S.
การประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567 B.N.S.
มกราคม
โครงการ Open House Nursing Expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ประจำปี 2566 B.N.S.
กิจกรรม " พิธีถอดโบว์ไทด์ NS MAHIDOL Core Value NS SMART Nurse " แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย “ลานคลายเครียด” B.N.S.
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 B.N.S.
กิจกรรม “นำความรู้สู่ชุมชน สร้างสรรค์เยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ก่อนวัย ปีที่14” ตอน Gen Z Strong รู้ทันพิษภัย บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยร้ายที่คุณปฏิเสธได้ B.N.S.
กิจกรรม “พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม” แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 B.N.S.
กิจกรรมจิตอาสา "สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสุขภาวะของประชาชน" เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล B.N.S.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต หัวข้อ “การเผชิญกับความเครียด” B.N.S.