กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2562
สิงหาคม
พิธีปฐมนิเทศและ มอบเข็ม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ปีการศึกษา 2562
พิธีมอบหมวก ประดับเข็มชั้นปีและการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และการปฐมนิเทศและมอบเข็มชั้นปี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
พฤษภาคม
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา (รับขีด) นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
เมษายน
กิจกรรม NS SMART เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปี 2
โครงการ “การบริหารเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน”
กุมภาพันธ์
กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต “การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย”
งานทำบุญหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562
มกราคม
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจัดกิจกรรม ค่ายวิศวะ-พยาบาลพัฒนาชนบทครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ร่วมกับชุมนุมเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน สร้างสรรค์เยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ก่อนวัย ปีที่ 11
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย
คุณศรัณย์ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 6 คน