กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2566
กันยายน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ประกันคุณภาพกับนักศึกษาแกนนำ” ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร B.N.S.
งานห้องสมุด ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 66” B.N.S.
สิงหาคม
กิจกรรม “นักศึกษาปี 1 พบครูสุขใจ” วิทยากรโดยคณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ B.N.S.
พิธีมอบหมวก ประดับเข็มชั้นปีและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 B.N.S.
พิธีประดับเข็มชั้นปีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 B.N.S.
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีมอบเข็มชั้นปีและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 B.N.S.
กิจกรรม “พัฒนานักศึกษาคุณภาพคู่คุณธรรม” หัวข้อ เสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อลิขิตการเรียนรู้ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 B.N.S.
กิจกรรม “สานสายใย รวมใจ NS” เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างครู-ศิษย์, รุ่นพี่-รุ่นน้อง B.N.S.
กิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 B.N.S.
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
กิจกรรม “ต้อนรับผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566” B.N.S.
มิถุนายน
การบรรยาย เรื่อง "จิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า" B.N.S.
พฤษภาคม
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Together Run Fun For Health 2023 - วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ” B.N.S.
กิจกรรม NS Innovator Fair B.N.S.
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา (รับขีด) นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 B.N.S.
ประธานคณะกรรมการ Student Engagement ร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นกรรมการ B.N.S.
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ “อนาคตสดใส เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการทำงาน” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 B.N.S.
เมษายน
กิจกรรม คณบดีพบนักศึกษาปี 4 B.N.S.
พิธีถอดโบว์ไท และจัดกิจกรรม " NS MAHIDOL Core value NS SMART Nurse " B.N.S.
การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “บทบาทของพยาบาลเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” B.N.S.
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างโลกเสมือนจริงผ่าน Metaverse" แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3-4 B.N.S.
นางสาววรารัตน์ เสืออ่อน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 15 จากชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในอุปถัมภ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ B.N.S.
กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ประจำชั้นและงานพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2565” B.N.S.
กิจกรรมบรรยาย เรื่อง "กิจกรรมการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ข้อมูลมีมาก จะเชื่อได้อย่างไร" B.N.S.
กิจกรรม " NS MAHIDOL Core value NS SMART Nurse " แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 B.N.S.
มีนาคม
การบรรยาย หัวข้อ "GO GREEN ไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้ ทำอย่างไรช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม" B.N.S.
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 B.N.S.
กิจกรรม "เทคนิคการสื่อสารอย่างมืออาชีพ" B.N.S.
กุมภาพันธ์
กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ประจำชั้นและงานพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2565” B.N.S.
กิจกรรม ”การวางแผนทางการเงินก่อนการเริ่มต้นการทำงาน Happy Money Happy work Life การเงินดี ชีวิตมีความสุข” B.N.S.
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ "The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era" B.N.S.
กิจกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบอาจารย์ประจำชั้นและงานพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 B.N.S.
กิจกรรม “จุดประกายความคิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย ใช้ได้จริง” B.N.S.
มกราคม
อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม “พัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ : รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่และบทบาทนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ในการช่วยเหลือ” B.N.S.
ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 B.N.S.
กิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน พยาบาลของแผ่นดิน สร้างสุขภาวะเพื่อประชาชน” B.N.S.
กิจกรรมค่ายมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 10 B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “NS นัด พบ” B.N.S.
กิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน พยาบาลของแผ่นดิน สร้างสุขภาวะเพื่อประชาชน” B.N.S.