กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2565
สิงหาคม
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 M.N.S.
พิธีมอบหมวก ประดับเข็มชั้นปีและการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ปีการศึกษา 2565 B.N.S.
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 M.N.S.
กิจกรรม ต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 B.N.S.
กรกฎาคม
กิจกรรมจากอ้อมกอดครูสู่อ้อมกอดพี่ ประจำปี 2565 B.N.S.
มิถุนายน
การบรรยายเรื่อง "จิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า" (ใช้พอเพียง เพื่อให้มีใช้เพียงพอ) B.N.S.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนรายวิชา “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพสำหรับสหสาขาวิชาชีพ” (NSID225/226 Cultural Diversity in Health Care for Interprofessional Education) ประจำปี 2565 B.N.S.
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จากสโมสรโรตารี่กรุงเทพ B.N.S.
พฤษภาคม
กิจกรรมค่าย “น้องรักพี่ Anatomy ปี 65” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 รหัส 63 B.N.S.
กิจกรรมร้อยดวงใจสายใยรัก Bye’nior ประจำปีการศึกษา 2564 B.N.S.
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา (รับขีด) นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 B.N.S.
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน “อนาคตสดใส เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการทำงาน” B.N.S.
เมษายน
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปีการศึกษา 2564 B.N.S.
กิจกรรม How to become a nurse B.N.S.
มีนาคม
กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พบอาจารย์ประจำชั้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564” B.N.S.
กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ประจำชั้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564” B.N.S.
ฝ่ายการพยาบาลพบนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 B.N.S.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณ คุณจุน - คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว ที่ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนฮาตาริ เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 B.N.S.
แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัล The Giver Award B.N.S.
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล The Giver Award ประจำปี 2563 และ 2564 B.N.S.
กุมภาพันธ์
กิจกรรม How to become a nurse ผ่านทาง Facebook Live: Faculty of nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล B.N.S.