กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2563
กันยายน
พิธีมอบหมวก ประดับเข็มชั้นปีและการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และการปฐมนิเทศและมอบเข็มชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 B.N.S.
สิงหาคม
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปีการศึกษา 2562 B.N.S.
มิถุนายน
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา (รับขีด) ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 B.N.S.
มีนาคม
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 B.N.S.
กิจกรรมค่ายปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 25 B.N.S.
กุมภาพันธ์
กิจกรรมบริการชุมชน ให้บริการด้านสุขภาพแด่ประชาชน และผู้ป่วยยากไร้ ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ B.N.S.
พิธีทำบุญหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2563 B.N.S.
เปิดกิจกรรม "นำความรู้สู่ชุมชน สร้างสรรค์เยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ก่อนวัย ปีที่ 12"
กิจกรรมรับน้อง "NS smart" ประจำปีการศึกษา 2562 B.N.S.
กิจกรรมร้อยดวงใจน้องพี่ศิริราช (พิธีถอดโบไทด์) B.N.S.
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล B.N.S.
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ลงบริการวิชาการฯ ความรู้การดูแลตนเองเกี่ยวกับไวรัสโคโลนา 2020 M.N.S.
มกราคม
โครงการมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 7 B.N.S.
กิจกรรม “ท่าพระร่วมใจ ป้องกันภัยจากยุงลาย” B.N.S.
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges (N3 Nursing Conference)” B.N.S.
กิจกรรม ค่ายวิศวะ-พยาบาลพัฒนาชนบทครั้งที่ 29 ประจำการศึกษาปี 2562 B.N.S.