กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2565
พฤศจิกายน
พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ B.N.S.
กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบงานพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจำชั้น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams B.N.S.
นางสาววันนาเดีย จะปะกิยา นักศึกษาชั้นปี 4 ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ Future pedagogy: How to harmonize technology with humanity ร่วมกับ นักศึกษาวิชาชีพสุขภาพ B.N.S.
กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบงานพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจำชั้น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565” B.N.S.
กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 3 พบงานพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจำชั้น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565” B.N.S.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์งาน open house nursing expo 2022 B.N.S.
ตุลาคม
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี B.N.S.
งานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ทุกหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย) แก่บัณฑิตใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 B.N.S.
กิจกรรม "ตีฆ้อง ร้องเป่า NS Innovator : Are you Ready ?"
การประชุมนานาชาติ 2022 APAHL Forum 2022 Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL) Forum B.N.S.
งานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ทุกหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
กันยายน
กิจกรรม “พิธีผูกโบว์ไทสายสัมพันธ์น้องพี่” B.N.S.
กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้การประกันคุณภาพกับนักศึกษาแกนนำและส่งงานสานต่อ” ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom B.N.S.
กิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ "The Importance of Nursing License: Benefit, Salary, Welfare, Career Path" กิจกรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 62 B.N.S.
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 B.N.S.
กิจกรรมเปิดบ้านคณะพยาบาลศาสตร์ “How to become a nurse” B.N.S.
โครงการนิทรรศการ รักน้อง อย่าชวนน้องสูบ MU no smoking 2022 B.N.S.
สิงหาคม
กิจกรรมออนไลน์ “Road to Abroad 2022 | Gain and Grow: ประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน" B.N.S.
นางสาวจิณห์นิภา ลิ้มอุดมสุข รหัส 6409009 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเสวนา ในการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565 B.N.S.
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) B.N.S.
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 B.N.S.
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 M.N.S.
พิธีมอบหมวก ประดับเข็มชั้นปีและการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ปีการศึกษา 2565 B.N.S.
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 M.N.S.
กิจกรรม ต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 B.N.S.
กรกฎาคม
กิจกรรมจากอ้อมกอดครูสู่อ้อมกอดพี่ ประจำปี 2565 B.N.S.
มิถุนายน
การบรรยายเรื่อง "จิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า" (ใช้พอเพียง เพื่อให้มีใช้เพียงพอ) B.N.S.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนรายวิชา “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพสำหรับสหสาขาวิชาชีพ” (NSID225/226 Cultural Diversity in Health Care for Interprofessional Education) ประจำปี 2565 B.N.S.
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จากสโมสรโรตารี่กรุงเทพ B.N.S.
พฤษภาคม
กิจกรรมค่าย “น้องรักพี่ Anatomy ปี 65” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 รหัส 63 B.N.S.
กิจกรรมร้อยดวงใจสายใยรัก Bye’nior ประจำปีการศึกษา 2564 B.N.S.
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา (รับขีด) นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 B.N.S.
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน “อนาคตสดใส เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการทำงาน” B.N.S.
เมษายน
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปีการศึกษา 2564 B.N.S.
กิจกรรม How to become a nurse B.N.S.
มีนาคม
กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พบอาจารย์ประจำชั้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564” B.N.S.
กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ประจำชั้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564” B.N.S.
ฝ่ายการพยาบาลพบนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 B.N.S.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณ คุณจุน - คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว ที่ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนฮาตาริ เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 B.N.S.
แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัล The Giver Award B.N.S.
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล The Giver Award ประจำปี 2563 และ 2564 B.N.S.
กุมภาพันธ์
กิจกรรม How to become a nurse ผ่านทาง Facebook Live: Faculty of nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล B.N.S.