กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2564
กรกฎาคม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) เรื่อง “การดูแลนักศึกษาในสถานการณ์ Covid 19” B.N.S.
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ "How to Prepare for the TOEFL Test?" B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ " English for Nursing and NCLEX Review" B.N.S.
มิถุนายน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Conversation Class ครั้งที่ 2" B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Conversation Class ครั้งที่ 1" B.N.S.
พฤษภาคม
พิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดคลิปวิดีโอแนะนำการป้องกัน และการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ "Listening" B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมในหัวข้อ “อนาคตสดใสเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการทำงาน” B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มบริหารของนักศึกษาชั้นปีที่ 3ได้จัด กิจกรรมร้อยดวงใจสายใยรัก Bye'nior B.N.S.
เมษายน
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ " Vocabulary & Phonics" B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ Writing B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมอาจารย์ประจำชั้นพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ Grammar in Use 2 B.N.S.
มีนาคม
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ B.N.S.
กิจกรรมอบรม"ทักษะทางด้านการสื่อสารและการนำเสนอ B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 B.N.S.
กุมภาพันธ์
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “สอนน้องร้องเพลง” B.N.S.