กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2564
ธันวาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา เกษรศรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมนานาชาติ 11th Hong Kong International Nursing Forum (ออนไลน์) M.N.S.
พฤศจิกายน
กิจกรรม NSMU Discovery Lab 2021: เปิดมุมมอง คณะพยาบาล (Part 4) B.N.S.
กิจกรรม “พี่เล่าให้น้องฟัง เรื่อง เคล็ดไม่ลับ การฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย” B.N.S.
กิจกรรม "ASEAN Intervarsity Youth Competition 2021" B.N.S.
กิจกรรม NSMU Discovery Lab 2021: เปิดมุมมอง คณะพยาบาล (Part 3) B.N.S.
กิจกรรม NSMU Discovery Lab 2021: เปิดมุมมอง คณะพยาบาล (Part 2) B.N.S.
พิธีมอบหมวก ประดับเข็มชั้นปีและการปฐมนิเทศ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 62 ปีการศึกษา 2564 B.N.S.
ตุลาคม
กิจกรรม NSMU Discovery Lab 2021: เปิดมุมมอง คณะพยาบาล (Part 1) B.N.S.
พิธีปฐมนิเทศและมอบเข็มชั้นปี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 61 ปีการศึกษา 2564 B.N.S.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ การสัมมนาออนไลน์ ระดับนานาชาติ ผ่าน ระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting B.N.S.
กันยายน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมนานาชาติ The APAHL 2021 Online Forum B.N.S.
กิจกรรม “จุดเริ่มต้นวิชาชีพพยาบาลบนเส้นทางสีขาว สู่การเป็นพยาบาลของแผ่นดิน” B.N.S.
กิจกรรมออนไลน์ “สืบสานพระราชปณิธาน พยาบาลของแผ่นดิน สร้างสุขภาวะเพื่อประชาชน” B.N.S.
สิงหาคม
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) พบคณบดี B.N.S.
โครงการนำความรู้สู่ขุมชน “Gen Z Say No ปี 13” B.N.S.
คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารพบนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ออนไลน์ B.N.S.
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) เรื่อง “การดูแลนักศึกษาในสถานการณ์ Covid 19” B.N.S.
กรกฎาคม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) เรื่อง “การดูแลนักศึกษาในสถานการณ์ Covid 19” B.N.S.
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ "How to Prepare for the TOEFL Test?" B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ " English for Nursing and NCLEX Review" B.N.S.
มิถุนายน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Conversation Class ครั้งที่ 2" B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Conversation Class ครั้งที่ 1" B.N.S.
พฤษภาคม
พิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดคลิปวิดีโอแนะนำการป้องกัน และการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ "Listening" B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมในหัวข้อ “อนาคตสดใสเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการทำงาน” B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มบริหารของนักศึกษาชั้นปีที่ 3ได้จัด กิจกรรมร้อยดวงใจสายใยรัก Bye'nior B.N.S.
เมษายน
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ " Vocabulary & Phonics" B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ Writing B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมอาจารย์ประจำชั้นพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ Grammar in Use 2 B.N.S.
มีนาคม
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ B.N.S.
กิจกรรมอบรม"ทักษะทางด้านการสื่อสารและการนำเสนอ B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 B.N.S.
กุมภาพันธ์
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “สอนน้องร้องเพลง” B.N.S.