กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2566
มีนาคม
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 B.N.S.
กิจกรรม "เทคนิคการสื่อสารอย่างมืออาชีพ" B.N.S.
กุมภาพันธ์
กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ประจำชั้นและงานพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2565” B.N.S.
กิจกรรม ”การวางแผนทางการเงินก่อนการเริ่มต้นการทำงาน Happy Money Happy work Life การเงินดี ชีวิตมีความสุข” B.N.S.
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ "The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era" B.N.S.
กิจกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบอาจารย์ประจำชั้นและงานพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 B.N.S.
กิจกรรม “จุดประกายความคิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย ใช้ได้จริง” B.N.S.
มกราคม
อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม “พัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ : รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่และบทบาทนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ในการช่วยเหลือ” B.N.S.
ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 B.N.S.
กิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน พยาบาลของแผ่นดิน สร้างสุขภาวะเพื่อประชาชน” B.N.S.
กิจกรรมค่ายมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 10 B.N.S.
งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “NS นัด พบ” B.N.S.
กิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน พยาบาลของแผ่นดิน สร้างสุขภาวะเพื่อประชาชน” B.N.S.