กิจกรรมที่ผ่านมา

ประจำปี 2562
พฤศจิกายน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้กับแกนนำนักศึกษา
กันยายน
พิธีบัณฑิตถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณาจารย์ และงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม “ประกวดมารยาทไทย” ประจำปีพุทธศักราช 2562 โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48
สิงหาคม
รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค เพื่อเข้าประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48
นางสาววณิชยา หวันหลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ทำไมประเทศไทย จึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”
กิจกรรม "ต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่" ปีการศึกษา 2562
พิธีปฐมนิเทศและ มอบเข็ม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 ปีการศึกษา 2562
พิธีมอบหมวก ประดับเข็มชั้นปีและการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และการปฐมนิเทศและมอบเข็มชั้นปี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
มิถุนายน
กิจกรรมคุณภาพคู่คุณธรรม"ค่านยุวพุทธ" ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช จังหวัดนครปฐม
พฤษภาคม
กิจกรรมคุณภาพคู่คุณธรรม"ค่ายพุทธธรรม"
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา (รับขีด) นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตหัวข้อ "การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ อนาคตสดใส ชีวิตใหม่ในการทำงาน"
เมษายน
กิจกรรม NS SMART เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปี 2
โครงการ “การบริหารเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน”
กุมภาพันธ์
กิจกรรมค่ายปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 24
กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต “การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย”
งานทำบุญหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562
มกราคม
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจัดกิจกรรม ค่ายวิศวะ-พยาบาลพัฒนาชนบทครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ร่วมกับชุมนุมเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน สร้างสรรค์เยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ก่อนวัย ปีที่ 11
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย
คุณศรัณย์ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 6 คน