e-procurement System

เว็บไซต์การจัดซื้อ - จัดจ้างออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศขายทอดตลาด

  • -

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

 

* ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
* รายการการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี