e-procurement System

เว็บไซต์การจัดซื้อ - จัดจ้างออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง