e-procurement System

เว็บไซต์การจัดซื้อ - จัดจ้างออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศขายทอดตลาด

  • -

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • -

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง