ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสถานที่ตั้ง 3 แห่ง ได้แก่

 1. สำนักงานและอาคารเรียน บางกอกน้อย
 2. สำนักงานและอาคารเรียน ศาลายา
 3. หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์

สำนักงานและอาคารเรียน บางกอกน้อย

ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2419-7466-80  โทรสาร 0-2412-8415
email: nursemahidol@gmail.com

  ภาควิชา

  สำนักงาน

 • สารบรรณ
  ติดต่อคุณภราดร รังโคกสูง
  โทรศัพท์: 0-2419-7466-80 ต่อ 1207, 1208  หรือ 0-2411-0264
  โทรสาร: 0-2412-8415
  email: paradorn.ran@mahidol.ac.th
 • งานทรัพยากรบุคคล
  ติดต่อคุณรัตนศิริ เจริญสุข
  โทรศัพท์ :  0-2419-7466-80 ต่อ 1220
  email: rattanasiri.che@mahidol.ac.th
 • งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
  ติดต่อคุณมยุรี ดีรอบ
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1205, 1211  
  email: nsbudget@mahidol.ac.th
 • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  ติดต่อคุณฑิฆัมพร นุ่มดี
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1505-6
  email: thikumporn.num@mahidol.ac.th
 • งานคลังและพัสดุ (การเงิน)
  ติดต่อคุณนิธิพรรณ ศิริพงษ์
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1310, 1311 หรือ 0-2411-3251
  โทรสาร: 0-2411-3251
  email: nitipan.sir@mahidol.ac.th
 • อาคาร สถานที่ พาหนะ และสิ่งแวดล้อม
  ติดต่อคุณสมร รอดดอน
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1207, 1218
  email:samorn.rod@mahidol.ac.th
 • งานคลังและพัสดุ (พัสดุ) 
  ติดต่อคุณสุพิชา วรากุลนุเคราะห์
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1109
  โทรสาร: 0-2412-1368
  email: supicha.war@mahidol.ac.th
 • งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
  ติดต่อคุณณัฐริกา ฝางแก้ว
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1316, 1401
  email: nutarika.fan@mahidol.ac.th
 • พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทยฯ
  ติดต่อคุณอัญชลี เพลินมาลัย
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1401-2
  email: anchalee.ple@mahidol.ac.th
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ติดต่อคุณมารุต คล่องแคล่ว
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1606
  email: marut.klo@mahidol.ac.th
 • เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล
  ติดต่อคุณสุนิศา ประจำเมือง
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1611
  email: sunisa.pra@mahidol.ac.th

สำนักงานและอาคารเรียน ศาลายา

ตั้งอยู่อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร 
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 
โทรสาร 0-2441-5442
email: nursemahidol@gmail.com

  ภาควิชา

  สำนักงาน

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (One Stop Service)
  ติดต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2122, 2123
  email: juntima.rer@mahidol.ac.th
 • งานพัฒนานักศึกษา
  ติดต่อคุณชัญญา แสงจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2121
  email: chanya.san@mahidol.ac.th
 • โครงการตำรา
  ติดต่อคุณณัฎฐา ชาวกงจักร์
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2440
  email: nattha.chk@mahidol.edu
 • วารสารพยาบาลศาสตร์
  ติดต่อคุณฐิติวัชร พึ่งเงิน
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2462
  email: thitiwatchara.phu@mahidol.ac.th
 • งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
  ติดต่อคุณสุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2470-2471, 2478
  email: sutthisak.sri@mahidol.ac.th
 • งานบริการวิชาการ
  ติดต่อคุณรุ่งนภา อัครกุลชาติ
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2460, 2465
  email: rungnapa.akh@mahidol.ac.th
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ติดต่อคุณวัชรินทร์ ควรหาเวช
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2410-2413
  email: vatcharin.kou@mahidol.ac.th
 • ศูนย์ประสานเครือข่ายต่างประเทศ
  ติดต่อคุณวิไลลักษณ์ มาพิทักษ์
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2440
  email: wilailuk.map@mahidol.ac.th
 • เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล
  ติดต่อคุณมณีรัตน์ ธรรมดี
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2420, 2421
  email: maneerat.tha@mahidol.ac.th
 • อาคาร สถานที่ พาหนะ และสิ่งแวดล้อม
  ติดต่อคุณโกวิทย์ ยอดแก้ว
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2511, 2512
  email: kowit.yoe@mahidol.ac.th
 • สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน IRB
  ติดต่อคุณวีระชัย คุ้มพงษ์พันธุ์
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2531, 2532
  email: weerachai.khu@mahidol.ac.th
 • ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ
  ติดต่อคุณศิริเพ็ญ เดโชสว่าง
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2317, 2318
  email: siripen.dec@mahidol.ac.th
 • บัณฑิตศึกษา
  ติดต่อคุณพิมพ์ชญา คงวารี
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2542, 2543
  email: kanjana.kon@mahidol.ac.th
 • งานพัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง
  ติดต่อคุณนภัสสร ลาภณรงค์ชัย
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2521
  email: napassorn.nar@mahidol.ac.th

หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์

ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนบางกอกน้อยตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
ติดต่อคุณเดือนน้อย ใบคำ
โทรศัพท์ : 0-2424-2584
email: deaunnoi.bic@mahidol.ac.th