ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสถานที่ตั้ง 3 แห่ง ได้แก่

 1. สำนักงานและอาคารเรียน บางกอกน้อย
 2. สำนักงานและอาคารเรียน ศาลายา
 3. อาคารหอพัก บางขุนนนท์

บางกอกน้อย

ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2419-7466-80  โทรสาร 0-2412-8415

  ภาควิชา

  สำนักงาน

 • สารบรรณ
  ติดต่อคุณภราดร รังโคกสูง
  โทรศัพท์: 0-2419-7466-80 ต่อ 1207, 1208  หรือ 0-2411-0264
  โทรสาร: 0-2412-8415
 • งานทรัพยากรบุคคล
  ติดต่อคุณรัตนศิริ เจริญสุข
  โทรศัพท์ :  0-2419-7466-80 ต่อ 1220
 • งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
  ติดต่อคุณมยุรี ดีรอบ
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1205, 1211  
  E-Mail: nsbudget@mahidol.ac.th
 • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  ติดต่อคุณฑิฆัมพร นุ่มดี
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1303
 • การเงิน บัญชี และวิเคราะห์ต้นทุน
  ติดต่อคุณนิธิพรรณ ศิริพงษ์
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1310, 1311 หรือ 0-2411-3251
  โทรศัพท์มือถือ: 081-803-6152
  โทรสาร: 0-2411-3251
 • อาคาร สถานที่ พาหนะ และสิ่งแวดล้อม
  ติดต่อคุณสมร รอดดอน
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1207, 1218
 • พัสดุ 
  ติดต่อคุณสุพิชชา วรากุลนุเคราะห์
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1109
  โทรสาร: 0-2412-1368
 • งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
  ติดต่อคุณณัฐริกา ฝางแก้ว
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1316, 1401
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ติดต่อคุณมารุต คล่องแคล่ว
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1606
 • เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล
  ติดต่อคุณสุนิศา ประจำเมือง
  โทรศัพท์ : 0-2419-7466-80 ต่อ 1611

ศาลายา

ตั้งอยู่อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร 
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 
โทรสาร 0-2441-5442

  ภาควิชา

  สำนักงาน

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (One Stop Service)
  ติดต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2122, 2123
 • งานพัฒนานักศึกษา
  ติดต่อคุณชัญญา แสงจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2121
 • โครงการตำรา
  ติดต่อคุณณัฎฐา ชาวกงจักร์
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2440
 • วารสารพยาบาลศาสตร์
  ติดต่อคุณฐิติวัชร พึ่งเงิน
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2462
 • งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
  ติดต่อคุณสุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2470-2471, 2478
 • งานบริการวิชาการ
  ติดต่อคุณฉัตรกุล เอื้อพิพัฒนากูล
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2460, 2465
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ติดต่อคุณมารุต คล่องแคล่ว
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2410-2413
 • ศูนย์ประสานเครือข่ายต่างประเทศ
  ติดต่อคุณวิไลลักษณ์ มาพิทักษ์
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2440
 • เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล
  ติดต่อคุณมณีรัตน์ ธรรมดี
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2420, 2421
 • อาคาร สถานที่ พาหนะ และสิ่งแวดล้อม
  ติดต่อคุณโกวิทย์ ยอดแก้ว
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2511, 2512
 • สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน IRB
  ติดต่อคุณวีระชัย คุ้มพงษ์พันธุ์
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2531, 2532
 • ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ
  ติดต่อคุณศิริเพ็ญ เดโชสว่าง
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2317, 2318
 • บัณฑิตศึกษา
  ติดต่อคุณกาญจนา คงวารี
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2542, 2543
 • งานพัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง
  ติดต่อคุณนภัสสร ลาภณรงค์ชัย
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2521
 • ห้องพิมพ์
  โทรศัพท์ : 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2041

หอพักบางขุนนนท์

ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนบางกอกน้อยตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2424-6855