สมัครงาน

สมัครงาน Online

ท่านสามารถฝากประวัติเพื่อรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในตำแหน่งที่ท่านสนใจผ่าน Email หรือสมัครงาน
ผ่านระบบ e-Recruitment

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สังกัดภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
(1 อัตรา)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รับผิดชอบการดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา: หลักสูตรนานาชาติ)
สังกัด งานบริการการศึกษา
(1 อัตรา)
ตำแหน่งอาจารย์ (สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
(11 อัตรา)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดงานคลังและพัสดุ
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานห้องสมุด
สังกัดงานห้องสมุด
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
สังกัดงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการ
สังกัดงานบริการวิชาการ
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย แผน และงบประมาณ
สังกัดงานนโยบาย แผน และงบประมาณ
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
สังกัดงานคลังและพัสดุ
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารจัดการ
สังกัดงานบริหารจัดการ
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
สังกัดงานทรัพยากรบุคคล
(1 อัตรา)

- ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน (ครั้งที่ 2)
- แบบฟอร์มใบสมัคร / แบบ ก.บ.ค.06

ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(15 อัตรา)