สมัครงาน

สมัครงาน Online

ท่านสามารถฝากประวัติเพื่อรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในตำแหน่งที่ท่านสนใจผ่าน Email หรือสมัครงาน
ผ่านระบบ e-Recruitment

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (1 อัตรา)
ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา (1 อัตรา)
ตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการ สังกัดงานบริการวิชาการ (1 อัตรา)

ตำแหน่งนักปฏิบัติการวิจัย สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (1 อัตรา)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ (1 อัตรา)

ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (10 อัตรา)

ตำแหน่งอาจารย์
(สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
(7 อัตรา)

ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(13 อัตรา)