สมัครงาน

สมัครงาน Online

ท่านสามารถฝากประวัติเพื่อรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในตำแหน่งที่ท่านสนใจผ่าน Email หรือสมัครงาน
ผ่านระบบ e-Recruitment

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครและเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิของผู้สมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดงานบริหารจัดการ

ตำแหน่งหัวหน้างาน จำนวน 7 อัตรา
1. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล สังกัดงานทรัพยากรบุคคล
2. หัวหน้างานนโยบาย แผน และงบประมาณ สังกัดงานนโยบาย แผน และงบประมาณ
3. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สังกัดงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
4. หัวหน้างานคลังและพัสดุ สังกัดงานคลังและพัสดุ
5. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หัวหน้างานบริการวิชาการ สังกัดงานบริการวิชาการ
7. หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สังกัดงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง


(แบบ กบค.06)

ตำแหน่งพนักงานสถานที่
สังกัดงานบริการจัดการ
(1 อัตรา)

ตำแหน่งอาจารย์
(สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
(8 อัตรา)

ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(13 อัตรา)