สมัครงาน

สมัครงาน Online

ท่านสามารถฝากประวัติเพื่อรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในตำแหน่งที่ท่านสนใจผ่าน Email หรือสมัครงาน
ผ่านระบบ e-Recruitment

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการ
สังกัดงานบริการวิชาการ
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย แผน และงบประมาณ
สังกัดงานนโยบาย แผน และงบประมาณ
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
สังกัดงานคลังและพัสดุ
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารจัดการ
สังกัดงานบริหารจัดการ
(1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารจัดการ
สังกัดงานบริหารจัดการ
(1 อัตรา)

- ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน
- แบบฟอร์มใบสมัคร / แบบ ก.บ.ค.06

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รับผิดชอบการดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา: หลักสูตรนานาชาติ)
สังกัดงานบริการการศึกษา
(1 อัตรา)
ตำแหน่งช่างเทคนิค
สังกัดงานบริหารจัดการ
(1 อัตรา)
ตำแหน่งอาจารย์ (ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) (15 อัตรา)

ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(15 อัตรา)