สมัครงาน

สมัครงาน Online

ท่านสามารถฝากประวัติเพื่อรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในตำแหน่งที่ท่านสนใจผ่าน Email หรือสมัครงาน
ผ่านระบบ e-Recruitment

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 อัตรา)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (1 อัตรา)

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครคัดเลือกฯ และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 1 สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สังกัดงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (1 อัตรา)

ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา สังกัดงานพัฒนานักศึกษา
ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา
(1 อัตรา)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ (1 อัตรา)

ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (10 อัตรา)

ตำแหน่งอาจารย์
(สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
(5 อัตรา)

ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(13 อัตรา)