สมัครงาน

สมัครงาน Online

ท่านสามารถฝากประวัติเพื่อรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในตำแหน่งที่ท่านสนใจผ่าน Email หรือสมัครงาน
ผ่านระบบ e-Recruitment

ประกาศรับสมัครงาน
- ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริการวิชาการ (1 อัตรา)
- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา (1 อัตรา)
- ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว)
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(5 อัตรา)
- ตำแหน่งอาจารย์ (ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) (15 อัตรา)

- ตำแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ  สังกัด งานคลังและพัสดุ
(1 อัตรา) แบบก.บ.ค.06

- ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารจัดการ สังกัดงานบริหารจัดการ 
(1 อัตรา) แบบก.บ.ค.06

ตำแหน่งอาจาย์/ผู้ช่วยอาจารย์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(15 อัตรา)

ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(7 อัตรา)