ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอํานวยการสมาคม วาระ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙ ( ๔ ปี ) จํานวน ๑๒ คน ปิดรับลงคะแนนในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ (รายชื่อผู้สมัคร)
ขอความอนุเคราะห์ ส่งรายชื่อสมาชิกศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
(แบบกรอกประวัติ และรางวัลที่ได้รับ)

 

 
 

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล