ข้อมูลสถานศึกษาปลอดภัย

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษา


หนังสือ ตำรา นโยบาย หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คณะทำงานสถานศึกษาปลอดภัย