บริการ และสวัสดิการนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

  • นศ.ชั้นปี 1-2 จะมีการเรียนการสอนที่คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล ศาลายา นักศึกษาจะเข้าพักหอพักของทางมหาวิทยาลัย วิทยเขตศาลายา
  • นศ.ชั้นปี 3-4 จะมีการเรียนการสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล ศิริราช ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์มีหอพักที่ บางขุนนท์รองรับนักศึกษาได้ทั้งหมด โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องออกกำลังกายทีมีอุปกรณ์ทันสมัย

> รายละเอียดหอพักนักศึกษา

Sport facilities

The Faculty of Nursing established wide range of sport facilities in Faculty ‘s building and Nursing dormitory in clouding fitness center and outdoor court

ทุนการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาคณะฯ มีการจัดสรรทุนให้โดยทุนที่มีได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานของรัฐ เอกชน ศิษย์เก่า และแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ

ด้านบริการให้คำปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะฯมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช่วยแนะนำ ให้คำปรึกษา ด้านการเรียน การปรับตัว ปัญหาส่วนตัว เศรษฐกิจ และอื่นๆ

การให้คำปรึกษา

นักศึกษาที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต มีภาวะเครียด สามารถเข้ารับการให้คำปรึกษาซึ่งเป็นการดูแลนักศึกษาร่วมกันระหว่างงานพัฒนานักศึกษา อาจารยืที่ปรึกษา และทีมอาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตฯ

 

Student Health Care Unit

นักศึกษาเมื่อมีปัญหาสุขภาพทางกาย และมีภาวะทางสุขภาพจิต สามารถเข้ารับการดูแลขั้นต้น มีการตจัดสถานที่ให้บริการนักศึกษา ทั้งศาลายา และบางกอกน้อย