คณะทำงาน

 


ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


คณะทำงาน

นางสมร รอดดอน

หัวหน้างานบริหารจัดการ


คณะทำงาน

นางสาวรัตนศิริ เจริญสุข

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลคณะทำงาน

นางสาวปริชาติ แก้วสำราญคณะทำงาน

นางสาวผกาวดี นิลมณีคณะทำงาน

นายโกวิทย์ ยอดแก้ว

ผู้จัดการอาคารเลขานุการและคณะทำงาน

นางสาวชัญญา แสงจันทร์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

กิจกรรม ประจำปี 2565

โครงการนิทรรศการ รักน้อง อย่าชวนน้องสูบ MU no smoking 2022
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ เรื่อง “Up and Up กระชับมิตรเครือข่าย เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”
กิจกรรม “งดบุหรี่ตัวร้าย ลดโรคเรื้อรัง สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่”

กิจกรรม ประจำปี 2564

โครงการนำความรู้สู่ขุมชน “Gen Z Say No ปี 13”

 

กิจกรรม ประจำปี 2563

เปิดกิจกรรม "นำความรู้สู่ชุมชน สร้างสรรค์เยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ก่อนวัย ปีที่ 12"

 

สื่อประชาสัมพันธ์