คณะทำงาน

 


ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


คณะทำงาน

นางสมร รอดดอน

หัวหน้างานบริหารจัดการ


คณะทำงาน

นางสาวรัตนศิริ เจริญสุข

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลคณะทำงาน

นางสาวปริชาติ แก้วสำราญคณะทำงาน

นางสาวผกาวดี นิลมณีคณะทำงาน

นายโกวิทย์ ยอดแก้ว

ผู้จัดการอาคารเลขานุการและคณะทำงาน

นางสาวชัญญา แสงจันทร์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

 

 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ web counter ตั้งแต่วันที่ 03/02/66

กิจกรรม ประจำปี 2567

กิจกรรม “นำความรู้สู่ชุมชน สร้างสรรค์เยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ก่อนวัย ปีที่14” ตอน Gen Z Strong รู้ทันพิษภัย บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยร้ายที่คุณปฏิเสธได้
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นองค์กรภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรม ประจำปี 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเดินรณรงค์ ร่วมกับ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2566”
อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม “พัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ : รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่และบทบาทนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ในการช่วยเหลือ”
กิจกรรมค่ายมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 10

กิจกรรม ประจำปี 2565

โครงการนิทรรศการ รักน้อง อย่าชวนน้องสูบ MU no smoking 2022
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ เรื่อง “Up and Up กระชับมิตรเครือข่าย เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”
กิจกรรม “งดบุหรี่ตัวร้าย ลดโรคเรื้อรัง สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่”

กิจกรรม ประจำปี 2564

โครงการนำความรู้สู่ขุมชน “Gen Z Say No ปี 13”

 

กิจกรรม ประจำปี 2563

เปิดกิจกรรม "นำความรู้สู่ชุมชน สร้างสรรค์เยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ก่อนวัย ปีที่ 12"

 

ผลการดำเนินงาน

รายงานการประชุม

 

สื่อประชาสัมพันธ์