รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษา และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น สาขาผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2562 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำติลกสกุลชัย ที่ปรึกษา และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2562 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำติลกสกุลชัย ที่ปรึกษา และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น สาขาผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2562 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี