รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล แม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2562 จากมหาวิทยาลัยมหิดล