รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลอาจารย์ดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาประดิษฐ์และ/หรือนวัตกรรม ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น อาจารย์ดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ "สาขาประดิษฐ์และ/หรือนวัตกรรม" ประจำปี 2565

รางวัลอาจารย์ดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาความเป็นครู ประจำปี 2565

อาจารย์ปิยาภรณ์ เยาวเรศ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ได้รับคัดเลือกเป็น อาจารย์ดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ "สาขาความเป็นครู" ประจำปี 2565