รางวัลและความภาคภูมิใจ

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565

รางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2565 จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์