รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561