รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้รับรางวัล "พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2563" จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

พยาบาลจิตเวชดีเด่น สาขาวิชาการพยายบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล "พยาบาลจิตเวชดีเด่น สาขาวิชาการพยายบาล" จากสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย