ติดต่องานส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย

งานส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย

งานส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ชั้น 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2470-2471, 2473

โทรสาร 0-2441-5442