• 0-2419-7466 ถึง 80 ต่อ 1209, 1218

แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน ระดับ A
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำหนด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2567
แนวปฏิบัติ No Gift Policy