สถาบันสมทบ

  สถาบันสมทบในความรับผิดชอบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 สถาบัน ดังนี้: