กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมค่ายมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 10

วันที่ 14-15 มกราคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด, สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์, สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์, สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์, สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมค่ายมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 10 ณ ชุมชนบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าแก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกลวรรณ มุสิกทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิษฐา สมัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย