เครือข่ายความร่วมมือ

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา ด้านวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  รายชื่อหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือ (MOU)

รายชื่อหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือ (MOU) (เอกชน)

สถาบันสมทบ