กิจกรรมนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนแผนงานส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ ครั้งที่ 10 เรื่อง "ก้าวย่างอย่างมีเป้าหมายชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมปลอดบุหรี่"

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี ปุงบางกระดี่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธกา พิมพ์รุณ และนางสาวภัทรธิดา บุญชาติ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนแผนงานส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ ครั้งที่ 10 เรื่อง "ก้าวย่างอย่างมีเป้าหมายชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมปลอดบุหรี่" ซึ่งจัดโดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยในการประชุมมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทัน บุหรี่ไฟฟ้าแปลงร่าง" อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเลิกยาสูบทุกชนิด และสร้างความเข้มแข็งของนักศึกษาพยาบาลไทยเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ต่อไป