รางวัลและความภาคภูมิใจ

ประจำปี 2567

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ปีที่ 5 ติดต่อกัน"

รองศาสตราจารย์ วีรยา จึงสมเจตไพศาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้ารับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ปีที่ 5 ติดต่อกัน" โดยคุณธงชัย อินทพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 19 มกราคม 2567 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น" ประจำปี 2566 สาขาเกียรติคุณ จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2566 ประเภทวิชาการ/วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย" มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ประเภทวิชาการ/วิจัย จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาวิจัยทางการพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปี 2566 สาขาวิจัยทางการพยาบาล จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย (สพส.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น" ประจำปี 2566 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภท ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น" ประจำปี 2566 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภท อาจารย์พยาบาล จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธารา น่วมภา อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น" ประจำปี 2566 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รางวัล ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำปวน อาจารย์ประจำภาควิชาการศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2024 ในงานวันครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัล ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธารา น่วมภา อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้รับรางวัล ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2024 ในงานวันครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 กลุ่มที่ 1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ในงานวันครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นประเภทวิชาการ ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ โอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 กลุ่มที่ 4 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ในงานวันครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทวิชาการ ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์น้อย ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 กลุ่มที่ 4 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปี ในงานวันครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี

นายวงศ์วรรธน์ บุญวัฒน์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 กลุ่มที่ 4 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี ในงานวันครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

นางสาวอัญชลี เพลินมาลัย ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 กลุ่มที่ 4 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ในงานวันครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปี

นางสาวสุกัญญา กิจจาสุนทร ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 กลุ่มที่ 4 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปี ในงานวันครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล