รางวัลและความภาคภูมิใจ

ประจำปี 2552

รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2551

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2551 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบริหาร ประจำปี 2552

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ   ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบริหาร ประจำปี 2552 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2552

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา ประจำปี 2552 จากสมาคมบริหารการพยาบาล

ประกาศเกียรติคุณเป็น “คนดีสังคมไทย” ประจำปี 2552 สาขาบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น “คนดีสังคมไทย” ประจำปี 2552 สาขาบริหารการศึกษา จากคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “คนดีสังคมไทย”

รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2551

รองศาสตราจารย์ สุคนธ์ ไข่แก้ว ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2551 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ธนาโนวรรณ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2551 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2551

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2551 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบริการ ประจำปี 2552

รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบริการ ประจำปี 2552 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2551 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารในสายวิชาการ จากสมาคมศิษย์เก่าสภากาชาดไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับโล่แสดงความยินดีในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารในสายวิชาการ จากสมาคมศิษย์เก่าสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552

รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พยาบาล ประจำปี 2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พยาบาล ประจำปี 2552 จาก สภาการพยาบาล ประเทศไทย