รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลและความภาคภูมิใจของงานพัฒนานักศึกษา
ประจำปี 2567
 

ได้รับทุนวิจัยสถาบัน จากกองทุนซี.เอ็ม.บี. คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวชัญญา แสงจันทร์ สังกัดงานพัฒนานักศึกษา ได้รับทุนวิจัยสถาบัน จากกองทุนซี.เอ็ม.บี. คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการเรื่อง "การประเมินความต้องการจำเป็นสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของนักศึกษา ที่มีต่อการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" จำนวนเงิน 11,780 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประจำปี 2564
 

รางวัล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของส่วนงาน ประจำปี 2563

นางสาวชัญญา แสงจันทร์ สังกัดงานพัฒนานักศึกษา ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของส่วนงาน ประจำปี 2563 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี ในวันที่ 7 เมษายน 2564 พิธีมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับส่วนงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประจำปี 2563
 

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสาวชัญญา แสงจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานด้วยวาจาในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 บอกเล่าที่มา ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำโครงการสู่การนำเสนอผลงาน ณ ห้อง 303 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย (รายละเอียดเพิ่มเติม)


 

รางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา Oral Presentation เรื่อง "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์"

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งผลงานพัฒนาคุณภาพเข้าร่วม รูปแบบนำเสนอด้วยวาจา Oral Presentation ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล "ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน MAHIDOL QUALITY FAIR 2020 Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization" โดยได้รับ รางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา Oral Presentation เรื่อง "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์" (รายละเอียดเพิ่มเติม)


 

รางวัลประกวดผลงาน " Show case best practice ประจำปี 2563"

วันที่ 22 กันยายน 2563 งานพัฒนานักศึกษาเข้ารับรางวัลประกวดผลงาน " Show case best practice ประจำปี 2563" ซึ่งได้รับการโหวตเป็น อันดับ 3 ในชื่อผลงาน การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา์ และ รางวัลการเข้าร่วม ได้แก่ผลงานความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรางกูร ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (รายละเอียดเพิ่มเติม)


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล 

วันที่ 2 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบุคลากรงานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สภาการพยาบาล ณ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี จ.นนทบุรี  (รายละเอียดเพิ่มเติม)


ประจำปี 2562
 

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของส่วนงาน ประจำปี 2562

นางสมใจ ลครศรี สังกัดงานพัฒนานักศึกษา ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของส่วนงาน ประจำปี 2562 กลุ่มลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ เนื่องในงานวันครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (รายละเอียดเพิ่มเติม)


ประจำปี 2561
 

Good Practice นำเสนอระบบงานกิจการนักศึกษา ในโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างควมผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา

วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น Good Practice 1 ใน 3 ของส่วนงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัยมหิดลและให้นำเสนอระบบงานกิจการนักศึกษา ในโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างควมผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี  (รายละเอียดเพิ่มเติม)


 

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของส่วนงาน ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยดีเด่น ของส่วนงาน ประจำปี 2561 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ในงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (รายละเอียดเพิ่มเติม)