รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา Oral Presentation เรื่อง "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์"

  •  

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งผลงานพัฒนาคุณภาพเข้าร่วม รูปแบบนำเสนอด้วยวาจา Oral Presentation ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล "ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน MAHIDOL QUALITY FAIR 2020 Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization" โดยได้รับ รางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา Oral Presentation เรื่อง "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์"