กลุ่มรหัสนักศึกษา

กลุ่ม อะตอม
ปณิธาน“ ต่อสู้ด้วยความจริงจัง  รวมพลังให้เป็นหนึ่ง ”
เป้าหมาย
เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคี  ความเป็นหนึ่งระหว่างสมาชิกในกลุ่มทุกคน
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่เพื่อนนักศึกษา  รุ่นพี่  รุ่นน้อง  คณะเดียวกัน  ทั้งในเรื่องการเรียน  การงาน  และอื่นๆ
เพื่อสร้างความคุ้นเคย  ความรู้สึกดีๆ ระหว่างเพื่อน  รุ่นพี่ – รุ่นน้อง  ให้ยืนยาวตลอดไป
เพื่อรวมพลังนักศึกษาพยาบาลให้เป็นหนึ่ง

กลุ่ม หวัง A
ปณิธาน “ รู้รัก  สามัคคี  สร้างทัศนคติที่ดีแก่วิชาชีพ ”
เป้าหมาย
เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพี่กับน้อง
สร้างทัศนคติที่ดีกับวิชาชีพ
ช่วยเหลือเพิ่มพูนความรู้ทางการศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความกล้าแสดงออกและความเป็นผู้นำ

กลุ่ม UNIT
ปณิธาน“ Nobody  is  perfect ”
เป้าหมาย
สร้างความสามัคคี  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างน้อง – พี่
เพื่อให้เกิดความสนิทสนม  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างน้อง – พี่
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารกันภายในกลุ่ม
เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มรู้จักทำงานเป็นทีม  และแบ่งงานกันอย่างมีระบบ

กลุ่มรักน้อง
ปณิธาน“ ONE  FOR  ALL  ,  ALL  FOR  ONE ”
เป้าหมาย
ส่งเสริมความรักความสามัคคีภายในกลุ่ม
ปลูกฝังให้มีความรักในสถาบัน
ให้มีความภาคภูมิใจในคณะพยาบาลศาสตร์

กลุ่มซ่าส์ไม่ไร้สาระ
ปณิธาน “ กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าซ่าส์.......แบบไม่ไร้สาระ ”
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก  ความผูกพัน  ในหมู่พี่น้องทั้ง  4  ชั้นปี
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
กล้าที่จะแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
เพื่อผ่อนคลายความเครียด  ก่อให้เกิดความสนุกสนาน
ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

กลุ่ม PEAK
ปณิธาน “ Spirit ”
เป้าหมาย
เพื่อให้มีความสามัคคีในกลุ่มพี่น้อง  ช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  มีความรู้จักสนิทสนมกันมากขึ้น
ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ความมีน้ำใจ  ความเสียสละ
แลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างพี่ – น้อง  ด้วยกัน
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ความเคารพพี่ – น้อง  ความผูกพัน

กลุ่มรุ้งกินน้ำ
ปณิธาน“น้องพี่ผูกพันสมานฉันท์  รวมกันเป็นหนึ่ง ”
เป้าหมาย
เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพี่กับน้อง
การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างพี่และน้อง

กลุ่ม JIGSAW
ปณิธาน“ รู้รัก  รู้สามัคคี ”
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมความรัก  ความสามัคคีภายในกลุ่ม
เพื่อความเข้มแข้ง  และความเป็นปึกแผ่นแก่วิชาชีพพยาบาล
เพื่อส่งเสริมการร่วมทำกิจกรรม  เป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน

กลุ่ม NICE
ปณิธาน“ พยาบาลที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ”
เป้าหมาย
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในกลุ่ม  NICE  ทุกชั้นปี
ติวข้อสอบให้น้องทุกชั้นปี  ไขข้อข้องใจที่น้องต้องการทราบเกี่ยวกับข้อสอบ
รับปรึกษาปัญหาเรื่องต่างๆ ที่น้องๆ ต้องการปรึกษา

กลุ่ม ANGEL
ปณิธาน“ A  Nurse  is  Angel  for  mankind ” ( พยาบาลเพื่อมวลชน )
เป้าหมาย
สร้างความสามัคคี  สานสัมพันธ์พี่น้อง
รักในวิชาชีพ  ภูมิใจในคณะฯ

กลุ่ม SPICE NURSE
Smart  Perfect  Intelligent  Create  Enjoy  Smile
ปณิธาน“ สร้างสรรค์  สดใส  รวมใจ  เป็นหนึ่ง ”
เป้าหมาย
NICE  เพื่อความเป็นเลิศ
UNITY  เพื่อความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
RELATIONSHIP  เพี่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างพี่น้อง
SPIRIT  เพื่อเสริมสร้างความกล้าแสดงออก
ENTERTAINMENT  เพื่อความสนุกสนานสามัคคี

กลุ่ม P.O.N. ( Period  of  Nurse )
ปณิธาน“ ร่วมคิด  ร่วมสร้างสรรค์  สานฝัน  สามัคคี ”
เป้าหมาย
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องร่วมคณะฯ
เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
เพื่อให้รู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้องและฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

กลุ่ม เป็นหนึ่ง
ปณิธาน“ ก้าวไปร่วมกัน  สานฝันสู่ปณิธาน ”
เป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความสามัคคี
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่ – น้อง  และรวมถึงนักศึกษาทุกคนในคณะฯ
เพื่อให้เกิดความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม
เพื่อให้รู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันกับคนอื่นๆ ให้คุ้นเคย และเป็นประสบการณ์ในการทำงานต่างๆ

กลุ่ม P.O.P.
ปณิธาน“ มุ่งมั่นสร้างสรรค์  เพื่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ”
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่  สามัคคีกันระหว่างพี่ – น้อง
เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในเรื่องการเรียน  หรือปัญหาอื่นๆ
เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะพยาบาลศาสตร์

กลุ่มทอฝัน
ปณิธาน“ FOR  ALL  MANKIND ” (เพื่อมวลมนุษยชาติ)
เป้าหมาย
ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างพี่ – น้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับสมาชิกในกลุ่ม
ส่งเสริมการเสียสละ  และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
เสริมสร้างความสามัคคีและมีระเบียบวินัย

กลุ่ม @ SIGN GROUP
ปณิธาน“ การรวมตัวกันด้วยจิตวิญญาณอันเป็นหนึ่งเดียว ”
เป้าหมาย
เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่ม
เกิดการเรียนรู้  การอยู่ร่วมกันในสังคม
มุ่งให้เกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ส่งเสริมด้านวิชาการ  และการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ ที่เป็นประโยชน์ทุกกิจกรรม
สร้างความสนุกสนานและบรรยากาศที่ดีในกลุ่ม
พี่น้องสามารถสื่อข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว
ทุกคนสามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยกันแก้ปัญหาของสมาชิกในกลุ่มได้