รางวัลและความภาคภูมิใจ

Good Practice นำเสนอระบบงานกิจการนักศึกษา ในโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างควมผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา

วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น Good Practice 1 ใน 3 ของส่วนงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัยมหิดลและให้นำเสนอระบบงานกิจการนักศึกษา ในโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างควมผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี