รางวัลนักศึกษา ปี 2565


ปี 2565

 • วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายอดิสรณ์ ประชาด รหัส 6109044 ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  คุณสมบัติของผู้ได้รับรางวัล

  1. การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี สม่ำเสมอ โดยมีคะแนนเฉลี่ยนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าเกรด B
  2. ปฏิบัติการพยาบาลที่ดีมีเมตตากรุณา สนใจติดตามผลปฏิบัติพยาบาลของตนเองที่ได้กระทำต่อผู้ป่วย เพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
  3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อผู้ป่วย ญาติ เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป
  4. มีความประพฤติดี ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และวิชาชีพ


 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 - 17.35 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานลอยกระทง “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงสุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” ประจำปี 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีการประกวดประดิษฐ์กระทง การประกวด นางนพมาศศิริราช และการประกวดแต่งกายงามตามวัฒนธรรมไทย

  โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวดประดิษฐ์กระทง 3 คน ได้แก่ นายศิลา ก่อพันธ์ รหัส 6509127 นางสาวอลิสา แก้วจำปาสี รหัส 6509323 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นางสาวศิริวรรณ ภูผันผิน รหัส 6409363 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดประดิษฐ์กระทง

 • ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ทีมผลงาน Stroop Test Handmade ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 1,500 บาท) ในการประกวด Showcase Innovation Fair หัวข้อ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ กลุ่มเปราะบาง) จาก งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

  สมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาวชนิกานต์ กุลท้วม รหัส 6409020 นางสาวชัญญานุช สดใส รหัส 6409023นายธนกร ชีพเพียงสรวง รหัส 6409042 และ นายอนิรุต แก้วกายะ รหัส 6409395 รับชมผลงาน คลิก :
  https://youtu.be/S_QloGH1Ovg


 • ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ทีมผลงาน S.E.C (Smart eyes control) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 1,000 บาท) ในการประกวด Showcase Innovation Fair หัวข้อ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ กลุ่มเปราะบาง)  จาก งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ ดร.นาตยา รัตนอัมภา  ประธานยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

  สมาชิกในทีม ได้แก่ นายกัณฑ์อเนก กุณฑียะ รหัส 6409003 นางสาวฐิติชญา อักษรสม รหัส 6409029 นางสาวฑิตยา ปุยะโท รหัส 6409031 นายกิตติรักษ์ กุดฤาษี รหัส 6409149 และ นางสาวบัณฑิตา จอมทะรักษ์ รหัส 6409255 รับชมผลงาน คลิก : https://youtu.be/ZJF7k4MnQc0 • วันที่ 10 กันยายน 2565 นางสาวศิริพร แซ่เติ๋น รหัส 6509123 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร) ในโครงการประกวด Infographic Design สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวาย ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “ดั่งน้ำทิพย์ ชโลมใจพระราชกรณียกิจ บรรเทาวิกฤตการณ์โควิด – 19” จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

  รับชมพิธีมอบรางวัล: https://bit.ly/3Bde1SI       เยี่ยมชมโครงการ: https://www.heartphranakhon.com/infomod2565/

   

 • ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทีมชิงเงินหมื่น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า” ซึ่งจัดขึ้นโดย MU Careers Service กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
  โดยมีสมาชิกในทีมทั้งหมด 4 คน เป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 3 คน ได้แก่ นางสาวฐิติชญา อักษรสม
  รหัส 6409029, นางสาวฑิตยา ปุยะโท รหัส 6409031 และ นางสาวบัณฑิตา จอมทะรักษ์ รหัส 6409255 และเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน คือ นางสาวฉันทนิษฐ์ พัวจตุรพัฒน์ รหัส 6413022
  ดูผลงาน คลิก : https://bit.ly/3PhRc6f


 • ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทีมผลงาน “หลงทางไม่หลงฝัน” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมุมมองของฉัน” ซึ่งจัดขึ้นโดยงานพัฒนานักศึกษา โดยมีสมาชิกในทีมทั้งหมด 5 คน ได้แก่ นายกอบชัย มหาวงค์ รหัส 6309003, นายทิวัตถ์ อยู่สุขสวัสดิ์ รหัส 6309028, นางสาวธนัชชา ปลื้มสุข รหัส 6309029, นางสาววรารัตน์ เสืออ่อน รหัส 6309065 และ นายอิงกฤต ฉางข้าวไชย รหัส 6309320
  ดูผลงาน คลิก : https://bit.ly/3yzqSNA


 • ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ทีมผลงาน “คลิปสื่อสร้างสรรค์ในมุมมองของฉัน” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมุมมองของฉัน” ซึ่งจัดขึ้นโดยงานพัฒนานักศึกษา โดยมีสมาชิกในทีมทั้งหมด 3 คน ได้แก่ นางสาวฐิติชญา อักษรสม รหัส 6409029, นางสาวฑิตยา ปุยะโท รหัส 6409031 และ นางสาวปัณฑารีย์ แดงวิไล รหัส 6409061
  ดูผลงาน คลิก : https://bit.ly/3c5pwCT


 • นางสาวธนัชชา ปลื้มสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 6309029 ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรจาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564

  ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2) และในระดับชั้นปีที่ 1 ของผู้สมัคร
  มีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) อย่างน้อย 3 ใน 4 วิชา คิดเป็นอย่างน้อย 12 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดของคณะหรือสำนักวิชาที่สังกัด และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานมูลนิธิฯ

   

 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชาลีกุล คงทอง รหัส 6409026, นางสาวจิณห์นิภา ลิ้มอุดมสุข รหัส 6409009, นางสาวธนัญญา จันทิมา รหัส 6409044 และ นางสาวฉัตรหทัย ภคนันท์พงศ์กุล รหัส 6409172 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกได้ทุนเข้าร่วมโครงการ ASEAN in Today’s World 2022 Online Program ในวันที่ 7-18 มีนาคม 2565

  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และ วัฒนธรรม ในระดับนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ASEAN University Network

 • ขอแสดงความยินดีกับ นายเดชา เดือนขาว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 6209124 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดเรียงความ เรื่อง “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการประกวดเรียงความและวีดิทัศน์เพื่อเฉลิมฉลอง “วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)” สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 • นางสาวกานต์รวี เลิศคอนสาร รหัส 6309197 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผ่านการคัดเลือก ได้รับรางวัล ผู้ให้ The Giver award ประจำปี 2564 สาขาที่ 2 ผู้ให้ความสุขจากการทำงาน ซึ่งเป็นรางวัลจากการเข้าร่วมในกิจกรรมทำดี วันมหิดล (Mahidol Day of Service) เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวความดีที่ตนเองได้ทำ และโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการทำดี

  นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัล The Giver award สาขาที่ 8 ผู้ให้ความสุขจากการเรียนรู้ ในปี พ.ศ. 2563 อีกด้วย


 • นางสาวกันธิดาภรณ์ ยงเพชร รหัส 6409143 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านการคัดเลือก ได้รับรางวัล ผู้ให้ The Giver award ประจำปี 2564 สาขาที่ 8 ผู้ให้ความสุขจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรางวัลจากการเข้าร่วมในกิจกรรมทำดี วันมหิดล (Mahidol Day of Service) เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวความดีที่ตนเองได้ทำ และโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการทำดี

 


รางวัลนักศึกษาย้อนหลัง