รางวัลนักศึกษา ปี 2566


ปี 2566

  • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทรธิดา บุญชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทเด็กและเยาวชน โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมใหญ่
    ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
    โดย รางวัล “วัฒนคุณาธร” เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของเครือข่ายวัฒนธรรม
    กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” “วัฒนธรรมวินิต” Young Smart : “Young ทำดี” และ “วัฒนคุณาธร”  • วันที่ 31 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 นางสาววรารัตน์ เสืออ่อน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 6309065 เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 14 และเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 15 ประจำปี 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 15 จากชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในอุปถัมภ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

    ในโอกาสนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี มา ณ ที่นี้ด้วย

 


รางวัลนักศึกษาย้อนหลัง