ทุนการศึกษา

ประเภททุนการศึกษา
ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข้อมูลทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

ทุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาและทุนรางวัล เกียรติบัตรประเภทต่างๆ สำหรับนักศึกษา ให้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีทำชื่อเสียงให้แก่สถาบันเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ นักศึกษา ผู้ขอรับทุนทุกคนต้องมีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติผิดวินัย กำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนต่างๆ ได้แก่

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาประจำปี มหาวิทยาลัยมหิดล/คณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่เคยพักการศึกษาหรือขาดสอบ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งกำหนดการจะประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกันต่อไป นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ยังมีทุนอุดหนุนที่มีผู้บริจาค เช่น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ศิษย์เก่า องค์กรและบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

2. ทุนช่วยเหลือนักศึกษา

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน เป็นนักศึกษาซึ่งประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผล กระทบกระเทือนต่อฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และจะเป็นผลเสียหายต่อการศึกษา ไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่ประสบเหตุการณ์ดังกล่าว ติดต่อสอบถามขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษา ได้ที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

3. เงินยืมฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะขอยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นต้นว่า รอเงินจากทางบ้านที่ยังส่งมาไม่ถึง หรือรอเงินทุนการศึกษาอื่นอยู่ ซึ่งให้ยืม โดยไม่คิดดอกเบี้ย จำนวนเงินขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยพิจารณา (ติดต่อที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์)

4. ทุนรางวัลและเกียรติบัตร

คณะพยาบาลศาสตร์มีทุนรางวัลและเกียรติบัตรมอบให้ในกรณีนักศึกษามีผลการเรียนยอดเยี่ยมในแต่ละชั้นปี หรือบางรายวิชา และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม
หลักเกณฑ์ การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
1. คุณสมบัติของผู้รับทุน

1.1  เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
1.2 ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา
1.3  มีความประพฤติดี  ปฏิบัติดี  และมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน
1.4  มีสุขภาพดี  ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักศึกษา คณะฯ  และมหาวิทยาลัย
1.5  ไม่เคยกระทำผิดวินัยนักศึกษา

2. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับทุน

2.1   รับสมัครระหว่างเดือน มกราคม – เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2.2  สัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน  ระหว่างเดือน เมษายน – เดือน พฤษภาคม   ของทุกปี
2.3  คณะกรรมการกิจการนักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุน  โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา
2.4  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา และจัดพิธีมอบทุนประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม  ของทุกปี

3.  การเพิกถอนทุน

คณะกรรมการกิจการนักศึกษาจะพิจารณาเพิกถอนการขอรับทุน อุดหนุนการศึกษาของนักศึกษา  เมื่อผู้รับทุนขาดคุณสมบัติของผู้รับทุน  ดังนี้

3.1  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสถานภาพการเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
3.2 ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะฯ  และ /หรือ มหาวิทยาลัย
3.3  ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย หรือ  ไม่ได้เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
3.4  ป่วย  ลา  และขาดการศึกษาบ่อย ๆ ในปีการศึกษาที่ได้รับทุน (เกิน ๑๐ วัน)  ยกเว้นเหตุสุดวิสัย  ซึ่งแพทย์สั่งให้พักรักษาตัว
3.5  กรรมการกิจการนักศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม

ทุนฉุกเฉินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

การให้ทุนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชีวิต ภาวะว่างงานของผู้ปกครองเป็นระยะเวลานาน ผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น

การมอบทุนการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนแต่มีความขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ โดยปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 669 คน รวมเป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 13,338,902.00 บาท  (สิบสามล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน)

นอกจากนี้แล้ว คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ให้แก่นักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา และโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิสิรินธร รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 คน รวมเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 1,358,700.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาด้านสาธารณสุขพื้นที่ของตนเอง