รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของส่วนงาน ประจำปี 2562

นางสมใจ ลครศรี สังกัดงานพัฒนานักศึกษา ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของส่วนงาน ประจำปี 2562 กลุ่มลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ เนื่องในงานวันครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา