การพัฒนานักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์ ในด้านต่างๆ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมองค์กร “NS MAHIDOL” ปลูกฝัง ความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความสามัคคี ระหว่างบุคลากรในองค์กร ระหว่างครู-ศิษย์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง มีความกตัญญูกตเวที ที่ศิษย์พึงแสดงต่ออาจารย์ ต่อสถาบัน และวิชาชีพ ผ่านรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1. ด้านการพัฒนาคุณลักษณะมุ่งมั่นคุณธรรม การสร้างค่านิยมองค์กร NS MAHIDOL
  2. ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีครู-ศิษย์, รุ่นพี่-รุ่นน้อง
  3. ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายภายใน และภายนอกสถาบัน
  4. ด้านการส่งเสริมจิตสาธารณะ การสร้างคุณค่า และการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
  5. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ Globally Talented
  6. การพัฒนานวัตกรรม

1. ด้านการพัฒนาคุณลักษณะมุ่งมั่นคุณธรรม การสร้างค่านิยมองค์กร NS MAHIDOL

2. ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีครู-ศิษย์, รุ่นพี่-รุ่นน้อง


3. ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายภายใน และภายนอกสถาบัน


4. ด้านการส่งเสริมจิตสาธารณะ การสร้างคุณค่า และการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม


5. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ Globally Talented


6. การพัฒนานวัตกรรม