รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลประกวดผลงาน " Show case best practice ประจำปี 2563"

วันที่ 22 กันยายน 2563 งานพัฒนานักศึกษาเข้ารับรางวัลประกวดผลงาน " Show case best practice ประจำปี 2563" ซึ่งได้รับการโหวตเป็น อันดับ 3 ในชื่อผลงาน การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา และ รางวัลการเข้าร่วม ได้แก่ผลงานความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรางกูร ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา