หอพักคณะพยาบาลศาสตร์

สถานที่ตั้ง

เลขที่  57  ถนนบางขุนนนท์  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ  10700
โทร. 0-2424-2584, 0-2424-3701-3
โทรสาร 0-2424-2584

การเดินทางระหว่างหอพักฯ กับคณะพยาบาลศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที มีรถประจำทางวิ่งผ่านหอพักฯ ได้แก่
- สาย 79 (พุทธมณฑลสาย 2 - ราชประสงค์)
- สาย 57 (บางขุนนนท์)
- รถสองแถวแดง (รถไฟ -ชัยพฤกษ์) 
- รถซูบารุ (ท่าน้ำศิริราช – หอพักฯ)
และยังใกล้สถานี MRT บางขุนนนท์ และรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคลสถานีอิสรภาพทำให้สมารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น

หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์ 
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่หอ พักคณะพยาบาลศาสตร์  บางขุนนนท์ ได้จัดเตรียมอาคารที่พักจำนวน 4  อาคาร / อาคารละ  9  ชั้น / ชั้นละ 10  ห้อง ปัจจุบันมีห้องพักสามารถรองรับนักศึกษาได้ทั้งหมด จำนวน  212 ห้อง โดยอาคาร 4 มีห้องพักสำหรับอาจารย์ และชาวต่างชาติ เป็นห้องพักประเภทห้องพัดลม และประเภทห้องพักปรับอากาศ

ประเภทห้องพักสำหรับนักศึกษา

ห้องพักอาศัยห้องละ  6  คน อาคาร 1
ห้องพักอาศัยห้องละ  4  คน อาคาร 2 และ 3

  

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องโถงจัดให้มีทุกชั้นทุกอาคารมีเฟอร์นิเจอร์ประกอบด้วยชุดโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 10 ที่นั่ง
 • ชุดรับแขกชุดใหญ่   1 ชุด ทีวี พร้อมรีโมต  โต๊ะรีดผ้า ไมโครเวฟ 
 • มี Lan และ Wireless 
 • ตู้น้ำเย็นและ ตู้น้ำร้อนบริการส่วนกลาง 
 • ห้องประชุมใหญ่ขนาด  300  ที่นั่ง
 • ห้องประชุมเล็ก หรือห้องบรรยาย มี ๒ ห้อง ขนาด 10 ที่นั่ง และขนาด  50  ที่นั่ง
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 
 • ห้องสมุด สำหรับค้นคว้าเพิ่มเติม
 • ห้องออกกำลังกาย (fitness)
 • ห้องซัก-อบผ้า
 • สนามกีฬากลางแจ้ง

อัตราค่าบำรุงหอพัก

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ห้องพักอาศัยห้องละ  6   คน และประเภทห้องพักอาศัยห้องละ 4 คน คิดอัตราค่าบำรุงหอพักคนละ 2,500 บาท ต่อภาคการศึกษาปกติ และ  1,000 บาทต่อภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาปกติ  ได้แก่ 

ภาคการศึกษาต้น        ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม       ถึง  31  ธันวาคม ของปีนั้น
ภาคการศึกษาปลาย    ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม ถึง  31  พฤษภาคม  ของปีนั้น
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน    ถึง  31  กรกฎาคม ของปีนั้น

อาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพัก / นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) / หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ประเภทห้องพัก      อัตราค่าบำรุงห้องพัก  1 คน      อัตราค่าบำรุงห้องพัก  2 คน
ห้องพัดลม 3,000  บาทต่อเดือน 1,500  บาทต่อเดือน
ห้องพักปรับอากาศ 3,500  บาทต่อเดือน  1,750  บาทต่อเดือน

บุคคลภายนอกอื่นๆที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักชั่วคราว

ผู้ประสงค์เข้าพัก ประเภทห้องพัก อัตราค่าบำรุง
ห้องพัก 1 คน
อัตราค่าบำรุง
ห้องพัก  2 คน
นักศึกษา ห้องพัก 2-4 คน 4,000
บุคคลภายนอกทั่วไป ห้องพัดลม 4,000 2,000
ห้องพักปรับอากาศ 5,000 2,500
อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ ห้องพักปรับอากาศ 60  เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์ หรือ 200  เหรียญสหรัฐต่อเดือน      30 เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์ หรือ 100 เหรียญสหรัฐต่อเดือน
วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ
ที่ได้รับเชิญจากต่างประเทศ
ห้องชุดปรับอากาศ(VIP) 150 เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์หรือ 500 เหรียญสหรัฐต่อเดือน 75  เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์หรือ 250 เหรียญสหรัฐต่อเดือน

อัตราค่าบำรุงหอพัก

ประเภทห้องพัก      อัตราค่าบำรุงห้องพัก  1 คน      อัตราค่าบำรุงห้องพัก  2 คน
ห้องพัดลม 3,000 บาทต่อเดือน 1,500 บาทต่อเดือน
ห้องพักปรับอากาศ 3,500 บาทต่อเดือน 1,750 บาทต่อเดือน

 

การกระทำที่ถือว่าผิดกฎ วินัยและการลงโทษ : ผู้พักอาศัยต้องปฏิบัติตาม ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555

การกระทำดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง

 1. การดื่มสุรา ของมึนเมา สูบบุหรี่ ใช้ยาเสพติดทุกประเภท
 2. เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย
 3. ลักทรัพย์ หรือทำลายทรัพย์สินของหอพัก
 4. การนำบุคคลภายนอกเข้ามาในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต

วินัยและการลงโทษ : โทษที่นักศึกษาจะได้รับในกรณีที่กระทำผิดตามประกาศของหอพักมี 3 สถาน

 1. ว่ากล่าวตักเตือน และให้ลงชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน
 2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งสำเนาคำเตือนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
 3. ในกรณีที่นักศึกษาประพฤติตนเข้าข่ายกระทำผิดวินัยร้ายแรงจะถูกดำเนินการตามข้อบังคับของวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. การตัดสิทธิ์การเข้าพักอาศัย คณะจะไม่คืนค่าบำรุงหอพักและชดเชยค่าเสียหายตามกรณี

>> เอกสารดาวน์โหลดสำหรับหอพัก 

แผนที่