รางวัลและความภาคภูมิใจ

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสาวชัญญา แสงจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานด้วยวาจาในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 บอกเล่าที่มา ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำโครงการสู่การนำเสนอผลงาน ณ ห้อง 303 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย