แนะนำศิษย์เก่า / แสดงความยินดี

ปี 2566

  • ขอแสดงความยินดีแด่นายเรวัตร ออกแม้น ศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2536 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2536 ได้รับได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 สาขา การบริหารการพยาบาล จาก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  • ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล ศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2523 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาเกียรติคุณ จาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  • ขอแสดงความยินดีแด่ นางจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล ศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม จาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  • ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา ศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล /พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (โครงการร่วมคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล จาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


  • ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล ศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล /พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (โครงการร่วมคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  • ขอแสดงความยินดีแด่ นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2530 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการบริการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ จาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


  • ขอแสดงความยินดีแด่ นางอภิรดี พญาพรหม ศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2537 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหาร การพยาบาลและการสาธารณสุข ในระดับปฐมภูมิ จาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


  • ขอแสดงความยินดีแด่ นางวิภารัตน์ ศรีสุวรรณ์ ศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2528 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ จาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

  • ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวนงลักษณ์ สรรสม ศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ จาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


  • ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธารา น่วมภา ศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์ขั้นสูง จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล จาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี