รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของส่วนงาน ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยดีเด่น ของส่วนงาน ประจำปี 2561 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ในงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา