เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

งานพัฒนานักศึกษา มีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับทีมบริหาร คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยตระหนักถึงถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์ ในด้านต่างๆ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมองค์กร “ NS MAHIDOL” ปลูกฝัง ความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความสามัคคี ระหว่างบุคลากรในองค์กร ระหว่างครู-ศิษย์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง มีความกตัญญูกตเวที ที่ศิษย์พึงแสดงต่ออาจารย์ ต่อสถาบัน และวิชาชีพ นอกจากนี้ งานพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นพลเมืองโลก พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ มีการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายภายใน และภายนอกสถาบัน สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนานวตกรรม และกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ การสร้างคุณค่า และการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

วัตถุประสงค์ของงานพัฒนานักศึกษา
  1. เกิดการเรียนรู้ที่ดี / ปรับตัวกับการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ได้
  2. เป็นนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร “ NS MAHIDOL”
  3. มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
  4. จบเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามค่านิยมองค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน

-