สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นการรวมทีมกันของนักศึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำงานร่วมกับคณะกรรมการชั้นปี รหัสกลุ่มนักศึกษา 16 กลุ่ม และงานพัฒนานักศึกษาเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งนี้สโมสรนักศึกษา นำกระบวนการ PDCA มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


หน้าที่ความรับผิดชอบสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

  • บริหารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตามระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์  และมหาวิทยาลัยมหิดล
  • กำหนดนโยบาย  จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อคณะฯ
  • พิจารณาโครงการ และงบประมาณประจำปีของชมรมและประธานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะฯ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ
  • เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการหอพักในวาระที่เกี่ยวข้อง
  • จัดประชุมนักศึกษาทั้งหมดเพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
  • ควบคุมและดูแลความสะดวกในการดำเนินงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกลวรรณ มุสิกทอง

โทรศัพท์ 02-4197466-80 ต่อ 1959
E-mail:   jongkonwan.mus@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธกา พิมพ์รุณ


โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2639
E-mail: sathaka.pim@mahidol.ac.th


- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563