คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ NS MAHIDOL

งานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับทีมบริหาร  คณาจารย์ บุคคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมองค์กร “NS MAHIDOL” ทั้งนี้สอดคล้องกับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (T-shaped Breadth & Depth, Globally Talented, Entrepreneurially Minded, Socially Contributing)  และ 21st century skill เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ “มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ำทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม