ผู้บริหาร / บุคลากร

ผู้บริหาร

 


รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง

Email: thirawan.chu@mahidol.ac.th

บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา

 


หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

นางสาวชัญญา แสงจันทร์

Email: chanya.san@mahidol.ac.thนางปริณดา สันติสุขวันต์

นักวิชาการศึกษา
Email: prinda.sas@mahidol.ac.th


นางสมใจ ลครศรี

พนักงานธุรการ
Email: somjai.lak@mahidol.ac.thนางอุราภรณ์ จ้อยจินดา

พนักงานธุรการ
Email:uraporn.joy@mahidol.ac.thนายประกาศิต สงวนชาติ

นักวิชาการศึกษา
Email: prakasit.san@mahidol.ac.th
นางสาวนวินดา ทองอันตัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: nawinda.tho@mahidol.ac.th
นางสาวปาณิศา สิริไพโรจน์

นักวิชาการศึกษา
Email: panisa.sir@mahidol.ac.th