การให้คำปรึกษา / อาจารย์ประจำชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดให้มีอาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคน เพื่อแนะแนวการศึกษา การปรับตัวระหว่างเรียนภายในคณะฯ และตลอดจนการดำเนินชีวิต เมื่อนักศึกษามีปัญหา เครียด ทุกข์ใจ ไม่สบายใจ สามารถรับบริการขอคำปรึกษาได้  และคณะฯ มีคณาจารย์จากภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้การปรึกษาและดูแลสุขภาพใจของนักศึกษา

สถานที่ให้คำปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ห้องให้คำปรึกษา หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนนท์ โทรศัพท์ 0 2424 3701-3 ต่อ 0 ตลอด 24 ชม.
ภาควิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารอาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร ชั้น 6 โทรศัพท์ 0 2441 5333 ต่อ 2637 หรือ 09 7956 5958 เวลา 08.00-16.00 น.
การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์  ในเวลาราชการ เวลา 08.00-16.00 น. โทรศัพท์ 0 2441 5333 ต่อ 2637 หรือ 09 7956 5958

หน่วยบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Mahidol Friends ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหิดล
Facebook : MahidolFriends
โทร. 02-849-4538

เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.

MU Hotline สายด่วนสุขภาพใจ

โทร. 088-874-7385 ตลอด 24 ชั่วโมง

Adolescent Clinic คลินิกวัยทีน งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
โทร. 094-954-1014, 02-441-0602 ต่อ 1213

เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

อาจารย์ประจำชั้น  ชั้นปีที่ 1-4 จำนวนชั้นปีละ  2-3  คน  เพื่อติดตามให้คำปรึกษาโดยภาพรวม  เกี่ยวกับกฎระเบียบ  วินัยนักศึกษา ตลอดการศึกษา 4 ปี

อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงกลวรรณ มุสิกทอง
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธกา  พิมพ์รุณ
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา (Academic  Advisor)

คณะฯจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  ตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 ให้คำปรึกษาติดตาม ด้านการเรียน  การปรับตัว ปัญหาส่วนตัว  เศรษฐกิจ  การคบเพื่อน  และอื่นๆ เพื่อให้การดูแลอย่างใกล้ชิด โดยงานพัฒนานักศึกษากำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาพบกัน 2 ครั้ง/ ปีการศึกษา