รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของส่วนงาน ประจำปี 2563

นางสาวชัญญา แสงจันทร์ สังกัดงานพัฒนานักศึกษา ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของส่วนงาน ประจำปี 2563 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี ในวันที่ 7 เมษายน 2564 พิธีมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับส่วนงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล