คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

รายนามคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

 


ประธาน

ผศ.ดร.เวหา เกษมสุข


รองประธาน

ผศ.ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง


กรรมการ

รศ.ดร.อัจฉริยา พ่วงแก้วกรรมการ

ผศ.ดร.ฤดี ปุงบางกระดี่กรรมการ

ผศ.จงกลวรรณ มุสิกทองกรรมการ

ผศ.ธนิษฐา สมัยกรรมการ

ผศ.เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณีกรรมการ

ผศ.เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญกรรมการ

อ.ดร.กุลธิดา หัตถกิจพาณิชกุลกรรมการ

อ.ดร.นันทกานต์ มณีจักรกรรมการ

อ.ดร.นาตยา รัตนอัมภากรรมการ

อ.ดร.พัชรี เสน่ห์เจริญกรรมการ

อ.ดร.ภัทรนุช วิทูรสกุลกรรมการ

อ.ดร.รัตติมา ศิริโหราชัยกรรมการ

อ.ดร.รุ่งนภา รู้ชอบกรรมการ

อ.คัทลียา คงเพ็ชรกรรมการ

อ.ชลธิดา ลาดีกรรมการ

อ.วรรณฤดี เชาว์อยชัยกรรมการ

ผศ.สาธกา พิมพ์รุณกรรมการ

อ.สาธิมา สุระธรรมกรรมการ

อ.สุรัสวดี ไวว่องกรรมการ

นางปริณดา สันติสุขวันต์กรรมการ

นางสมใจ ลครศรีกรรมการ

นางอุราภรณ์ จ้อยจินดากรรมการและเลขานุการ

นางสาวชัญญา แสงจันทร์

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา/หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. กำหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ คณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อ สถาบันและวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา และเป็นพลเมืองดีของสังคม
  3. พัฒนาระบบบริการการให้คำปรึกษา ประสานงานให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำชั้น   ให้มีกิจกรรมพบปะอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าความเป็นไทย ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
  5. พัฒนาผู้นำนักศึกษา โดยการรู้จักการทำงานร่วมกันและเป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
  6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย เครือข่าย และสถาบันพยาบาลทั้งใน และต่างประเทศ
  7. จัดสวัสดิการด้านสุขภาพให้นักศึกษา โดยประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  8. พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนรางวัล และเกียรติบัตรนักศึกษาประจำปีของ  คณะพยาบาลศาสตร์ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  9. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานกิจการนักศึกษา กิจกรรมสโมสรนักศึกษา และกิจกรรมในหอพัก
  10. ประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น เพื่อร่างแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565