NSMU Students Engagement

หน้าที่คณะทำงาน
  1. รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา เพื่อประเมินและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินนักศึกษา และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
  2. พัฒนาระบบและกลไกการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา
  3. สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และทรัพยากรการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หรือฝ่ายพัฒนาคุณภาพมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

สั่ง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

 

* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Student Engagement คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล