หอพักคณะพยาบาลศาสตร์

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

เลขที่  57  ถนนบางขุนนนท์  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ  10700
โทร. 0-2424-2584, 0-2424-3701-3
โทรสาร 0-2424-2584

หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์ 
ตั้งอยู่บนถนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่

การเดินทางระหว่างหอพักฯ กับคณะพยาบาลศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที มีรถประจำทางวิ่งผ่านหอพักฯ ได้แก่
- สาย 79 (พุทธมณฑลสาย 2 - ราชประสงค์)
- สาย 57 (บางขุนนนท์)
- รถสองแถวแดง (รถไฟ -ชัยพฤกษ์) 
- รถซูบารุ (ท่าน้ำศิริราช – หอพักฯ)

การจัดห้องพัก

หอพักคณะพยาบาลศาสตร์   บางขุนนนท์ ได้จัดเตรียมอาคารที่พัก
จำนวน 4  อาคาร / อาคารละ  9  ชั้น / ชั้นละ 10  ห้อง
พักอาศัยห้องละ  6  คน สำหรับอาคาร 1
พักอาศัยห้องละ  4  คน สำหรับอาคาร 2 และ 3
อาคาร 4 มีห้องพักชั้นละ 7 ห้อง ซึ่งเป็นห้องพักสำหรับชาวต่างชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องโถงจัดให้มีทุกชั้นทุกอาคารมีเฟอร์นิเจอร์ประกอบด้วยชุดโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 10 ที่นั่ง
 • ชุดรับแขกชุดใหญ่   1 ชุด ทีวี วีดีโอ พร้อมรีโมต  โต๊ะรีดผ้า ไมโครเวฟ 
 • มี Lan และ Wireless 
 • ตู้น้ำเย็นและ ตู้น้ำร้อนบริการส่วนกลาง 
 • ห้องประชุมใหญ่ขนาด  300  ที่นั่ง
 • ห้องประชุมเล็ก หรือห้องบรรยาย มี 2 ห้อง ขนาด 10 ที่นั่ง และขนาด  50  ที่นั่ง
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 
 • ห้องสมุด สำหรับค้นคว้าเพิ่มเติม
 • ห้องออกกำลังกาย (fitness)
 • ห้องซัก-อบผ้า
 • สนามกีฬากลางแจ้ง

  

รายละเอียดการเข้าพัก

 • นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 • คิดอัตราค่าบำรุงหอพักคนละ ๒,๕๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษาปกติ และ  ๑,๐๐๐  บาทต่อภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาปกติ  ได้แก่ 
  • ภาคการศึกษาต้น        ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน      ถึง  ๓๑  ตุลาคม     ของปีนั้น 
  • ภาคการศึกษาปลาย    ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ถึง  ๓๑  มีนาคม     ของปีนั้น
  • ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน      ถึง  ๓๑  พฤษภาคม  ของปีนั้น

   

 • อาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพัก / นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) / หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  • ค่าบำรุงหอพัก  สำหรับห้องพักพัดลม (ค่าไฟฟ้า จ่ายตามมิเตอร์ที่ใช้)
    • ห้องพัก  ๑  คน อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ  ๓,๐๐๐  บาทต่อเดือน
    • ห้องพัก  ๒  คน อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ  ๑,๕๐๐  บาทต่อเดือน           
  • ค่าบำรุงหอพัก  สำหรับห้องพักปรับอากาศ รายเดือน  (ค่าไฟฟ้า จ่ายตามมิเตอร์ที่ใช้) 
    • ห้องพัก  ๑  คน อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ  ๓,๕๐๐  บาทต่อเดือน 
    • ห้องพัก  ๒  คน อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ  ๑,๗๕๐  บาทต่อเดือน

     

 • บุคคลภายนอกอื่นๆที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักชั่วคราว 
  • นักศึกษา (ห้องพัก ๒-๔ คน)
    • อัตราค่าบำรุงหอพักห้องละ  ๔,๐๐๐  บาทต่อเดือน
  • บุคคลภายนอกทั่วไป
    • ค่าบำรุงหอพัก สำหรับห้องพักพัดลม (ค่าไฟฟ้า จ่ายตามมิเตอร์ที่ใช้) 
      - ห้องพัก  ๑  คน  อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ  ๔,๐๐๐  บาทต่อเดือน
      - ห้องพัก  ๒  คน  อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ  ๒,๐๐๐  บาทต่อเดือน
    • ค่าบำรุงหอพัก สำหรับห้องพักปรับอากาศ (ค่าไฟฟ้า จ่ายตามมิเตอร์ที่ใช้)           
      - ห้องพัก  ๑  คน  อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ   ๕,๐๐๐  บาทต่อเดือน
      - ห้องพัก  ๒  คน  อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ   ๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน
  • อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ
    • ห้องพัก ๑ คน  อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ  ๖๐  เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์ หรือ ๒๐๐  เหรียญสหรัฐต่อเดือน              
    • ห้องพัก ๒ คน อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ ๓๐ เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์ หรือ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐต่อเดือน 
  • วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญจากต่างประเทศ
    • ห้องชุดปรับอากาศ(VIP)พัก ๑ คน อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ  ๑๕๐ เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์หรือ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐต่อเดือน              
    • ห้องชุดปรับอากาศ(VIP)พัก ๒ คน อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ  ๗๕  เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์หรือ ๒๕๐ เหรียญสหรัฐต่อเดือน
 • อัตราค่าบำรุงหอพักรายวัน
  • อัตราค่าบำรุงหอพักสำหรับห้องพัดลม
    • ห้องพัก  ๑  คน  อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ   ๔๐๐  บาทต่อวัน
    • ห้องพัก  ๒  คน  อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ   ๒๐๐  บาทต่อวัน
  • อัตราค่าบำรุงหอพักสำหรับห้องปรับอากาศ 
    • ห้องพัก  ๑  คน  อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ   ๖๐๐   บาทต่อวัน
    • ห้องพัก  ๒  คน  อัตราค่าบำรุงหอพักคนละ   ๓๐๐  บาทต่อวัน

แผนที่

test