หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์

Email: headnsfn@mahidol.ac.th


หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช

Email: headnsmd@mahidol.ac.thหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร

Email: headnsog@mahidol.ac.th หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร เกษรสมุทร 

Email: headnspy@mahidol.ac.thหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์

Email: headnspd@mahidol.ac.thหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรดา ไกรนุวัตร 

Email: headnspn@mahidol.ac.th  รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์

Email: headnssu@manhidol.ac.th