หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์

Email: headnsfn@mahidol.ac.th
Tel: 0-2441-5333 ต่อ 2601


หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช

Email: headnsmd@mahidol.ac.th
Tel: 0-2419-7466-80 ต่อ 1954หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์

Email: headnsog@mahidol.ac.th 
Tel: 0-2419-7466-80 ต่อ 1804หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ

Email: headnspy@mahidol.ac.th
Tel: 0-2441-5333 ต่อ 2631หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์

Email: headnspd@mahidol.ac.th
Tel: 0-2419-7466-80 ต่อ 1852หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข

Email: headnspn@mahidol.ac.th  
Tel: 0-2441-5333 ต่อ 2661หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา ศิริโหราชัย

Email: headnssu@manhidol.ac.th 
Tel: 0-2419-7466-80 ต่อ 1752