คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร. อุษาวดี อัศดรวิเศษ

Email: usavadee.asd@mahidol.ac.th


คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย

Email: wareerat.tha@mahidol.ac.thคณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ

Email: doungrut.wat@mahidol.ac.thคณะกรรมการประจำคณะ

อาจารย์ สุดารัตน์ สุวรรณเทวะคุปต์

Email: sudarat.suw@mahidol.ac.th