คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา

Email: ruttanaporn.kon@mahidol.ac.th
Tel: 0-2419-7466-80 ต่อ 1958


คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลลักษณ์ พุ่มพวง

Email: walailak.pum@mahidol.ac.th
Tel: 0-2441-5333 ต่อ 2637คณะกรรมการประจำคณะ

อาจารย์ ดร.ทิวาภรณ์ เฉลิมพิชัย

Email: thiwarphorn.cha@mahidol.ac.th
Tel: 0-2419-7466-80 ต่อ 1810คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ

Email: usavadee.asd@mahidol.ac.th
Tel: 0-2419-7466-80 ต่อ 1761