เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล สังกัดงานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะทางการพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้นักศึกษา ก่อนขึ้นฝึกจริงในหอผู้ป่วย โดยแยกเป็น 3 แห่ง ได้แก่ ศาลายา, บางกอกน้อย และหอพักบางขุนนนท์

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีระเบียบ เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีระบบเสียง จอทีวี และโสตทัศนูปกรณ์ครบวงจร เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พันธกิจ

 “รับผิดชอบ มุ่งมั่นพัฒนา ด้วยจิตใจบริการ”

วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ

  1. เป็นสื่อกลางสำหรับอาจารย์และนักศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลอง
  2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ
  3. เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทฤษฎีสู่ทักษะการปฏิบัติพยาบาลในสถานการณ์จำลอง ด้วยสื่อที่จัดทำขึ้นเองและสื่อออนไลน์

 

 

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
ประเมินความพึงพอใจ
ปีการศึกษา 2563 เทอม 2

จองห้องฝึกปฏิบัตินอกตารางเรียน
ปีการศึกษา 2563 เทอม 2

   
 
 
 

Copyright © 2017  Faculty of Nursing, Mahidol University All rights reserved. 
Webmaster: 
nswww@mahidol.ac.th