ปรัชญา/วัตถุประสงค์หลักสูตรฯ  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต DOCTOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM (D.N.S.)

ปรัชญาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยมหิดลมีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มีปรัชญาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย เชื่อว่าประเทศชาติจะเจริญพัฒนาได้นั้น ประชาชนจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม และการได้รับบริการที่ดีด้านสุขภาพ ในสิทธิ ขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ และมีบทบาทสำคัญในระบบสุขภาพและการพยาบาล บัณฑิตในระดับปริญญาเอกต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์และเป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตเชื่อว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพชั้นนำทางสุขภาพเป็นนักปฏิบัติการและนักวิจัยระบบสุขภาพและการพยาบาล มีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน สามารถบูรณาการความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์และประสบการณ์จากการปฏิบัติการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิก สังเคราะห์ความรู้ เพื่อพัฒนางานวิจัยในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ การประเมินและการสร้างนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพและการพยาบาลที่ตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาวะสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตนักวิชาชีพและนักวิจัยชั้นนำทางระบบสุขภาพและการพยาบาล ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางคลินิกเพื่อการสร้างงานวิจัย ในการพัฒนาระบบสุขภาพและการพยาบาล สร้างนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 

๑. มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ มีจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย

๒. มีความรู้ลึกด้านระบบสุขภาพและการพยาบาล และกระบวนการพัฒนาความรู้

๓. สังเคราะห์และสร้างความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและการพยาบาล โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม

๔.  แสดงออกถึงภาวะผู้นำด้านวิชาการและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถชี้นำทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพและการพยาบาล

๕.  มีทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีความคาดหวังต่อผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ว่าจะสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรอบรู้และความสามารถดังต่อไปนี้ี้

๑. สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและหลักฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล

๒. วิเคราะห์และประเมินระบบสุขภาพและการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของสุขภาพสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๓. พัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ และการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม

๔. ดำเนินการวิจัยระบบสุขภาพและการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

๕. เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล ในระดับชาติและนานาชาติ

 

last update; 19/12/2023

Copyright © 2023 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th