ปรัชญา/วัตถุประสงค์หลักสูตรฯ  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต DOCTOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM (D.N.S.)

ปรัชญาของหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เชื่อว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพชั้นนำทางสุขภาพ เป็นนักปฏิบัติการและนักวิจัย มีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน  ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนทั้งกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่เริ่มเป็นโรค และกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน และเรื้อรัง รวบรวม บูรณาการความรู้ทั้งจากหลักฐานเชิงประจักษ์และประสบการณ์จากการปฏิบัติพยาบาลที่มีความชำนาญการ เพื่อสังเคราะห์ความรู้ พัฒนางานวิจัย นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการพยาบาล และระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นองค์รวม

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตนักวิชาชีพและนักวิจัยชั้นนำทางสุขภาพ  ที่มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางคลินิกเพื่อการสร้างงานวิจัย ในการพัฒนาระบบการพยาบาลและสุขภาพ   สร้างนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล  บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม วิเคราะห์และจัดการปัญหาคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในระบบสุขภาพ และการพยาบาล และการวิจัย

๒. สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนานวัตกรรมระบบบริการการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการการพยาบาลและสุขภาพ และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

๓. ออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยด้านการพัฒนาระบบสุขภาพและการพยาบาล

๔. ตระหนักถึงการอุทิศตนเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยการเป็นผู้นำในการใช้ความรู้ทางวิชาการในการหาทางออกของปัญหาที่ซับซ้อนในระบบสุขภาพและพยาบาล ร่วมกับเครือข่ายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพ

๕. เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล สู่วงการวิชาการ วิชาชีพ และประชาชนทั่วไป ด้วยการสื่อสารการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาตรดุษฎีบัณฑิตมีความคาดหวังต่อผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ว่าจะสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความรอบรู้และความสามารถดังต่อไปนี้

๑.  สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและหลักฐานข้อมูลในระบบสุขภาพและการพยาบาล   

๒. วิเคราะห์ และประเมินระบบสุขภาพและการพยาบาลเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มคุณภาพ ที่ตอบสนองกับความต้องการของสุขภาพสังคมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

๓. ออกแบบนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ และการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  และตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม

๔. ออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบสุขภาพและการพยาบาล 

๕. เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลและการบริการสุขภาพในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน สู่วงการวิชาการ วิชาชีพ และประชาชนทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

๖. ดำเนินงานในการวิเคราะห์และประเมิน และพัฒนาระบบสุขภาพและการพยาบาล รวมทั้งการวิจัย บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

๗. เป็นผู้นำทางระบบสุขภาพและการพยาบาลที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยใช้ความรู้ทางวิชาการในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระบบสุขภาพและการพยาบาล ร่วมกับเครือข่ายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 

last update; 31/05/2022

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th