กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กำลังใจนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 63 ในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (วันที่ 2)

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ งานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และได้รับการสนับสนุนค่าอาหารว่างจากภาควิชาอายุรศาสตร์ ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 63 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรักและความผูกพันระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และแสดงถึงค่านิยมองค์กรด้าน S Synergy ร่วมพลัง ร่วมใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน