กิจกรรมนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษารวบรวมนำส่งมอบปฏิทินเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด โครงการ "บริจาคปฏิทินเก่า เพื่อคนตาบอด"

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "บริจาคปฏิทินเก่า เพื่อคนตาบอด" ได้เปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายประกาศิต สงวนชาติ นักวิชาการศึกษา และนางสาวปาณิศา สิริไพโรจน์ นักวิชาการศึกษาเป็นผู้แทนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการรวบรวมนำไปส่งมอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นำไปผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น เป็นจำนวน 979 ฉบับ โครงการนี้ยังได้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการลดปริมาณขยะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป