กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ในหัวข้อ “Biomarkers and health outcomes”

วันที่ 28 มีนาคม 2567 งานบริการการศึกษา (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ในหัวข้อ “Biomarkers and health outcomes” โดย Assistant professor Dr. Tamar Rodney จาก Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้อง 201 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา